Zastupiteľstvo rokovalo o investičných akciách mesta

198

Poslanci dali zelenú prestavbe bývalých školských budov na Kolonke na mestské nájomné byty, projektu komplexnej rekonštrukcie autobusového nástupišťa a tiež dobudovaniu podkrovných učební v budove ZUŠ.

V utorok 18. februára rokovali mestskí poslanci Púchova necelé dve hodiny, stačili však prijať dôležité uznesenia, ktorými umožnili mestu pokračovať v projekte výstavby nájomných bytov v dvoch bytovkách na Kolonke, ďalej možnosť získať z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu až 95 percent celkových nákladov na komplexnú rekonštrukciu stávajúceho autobusového nástupišťa pred železničnou stanicou a vybudovanie nového moderného nástupišťa. Poslanci dali schválením úprav v tohtoročnom rozpočte radnici zelenú napríklad aj na stavebné úpravy mestskej budovy základnej umeleckej školy, ktorá sa v rámci nich dočká výmeny strechy, či vybudovania dvoch nových učební v podkrovných priestoroch. Prijali aj aktualizovanú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ktorá je podmienkou pri zapájaní sa samospráv do rôznych dotačných a grantových schém. Na februárovom rokovaní zastupiteľstva bolo prítomných pätnásť z devätnástich zvolených poslancov.

Mesto je zasa o krok bližšie k realizácii nájomných bytov na Kolonke

Po úvodných pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta sa púchovský poslanecký zbor venoval návrhu schválenia spôsobu financovania prestavby a stavebných úprav dvoch bývalých stredoškolských budov na Kolonke so zmenou ich účelu užívania na bytové domy. Prestavbou objektov vznikne celkom 36 bytových jednotiek, v oboch budovách po osemnásť. V každej bytovke bude deväť jednoizbových, šesť dvojizbových a tri trojizbové byty. Zároveň je predmetom projektovej dokumentácie aj parkovisko a spevnené a ostatné plochy, ktoré súvisia s touto rozsiahlou rekonštrukciou na Kolonke. Verejným obstarávaním na realizáciu prestavby bývalých stredoškolských objektov na byty, ktoré bolo ukončené uplynulý piatok (13.2.) a v ktorom uspela spoločnosť PMGSTAV SK, s.r.o. zo Žiliny, bola stanovená hodnota zákazky na 2.140.178 eura.

Problematiku spôsobu financovania objektov na nájomné byty uviedla prednostka mestského úradu Iveta Brindzová: „Je to projekt, o ktorom sa rozprávame už niekoľko mesiacov. Predložené návrhy uznesení sa budú ako príloha predkladať k žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a k žiadosti o poskytnutie dotácie z ministerstva dopravy a výstavby, aby boli žiadosti kompletné… Navrhované financovanie je z finančných prostriedkov získaných kombináciou úveru Štátneho fondu rozvoja bývania ako aj dotáciou na rozvoj bývania z ministerstva dopravy a výstavby a kombináciou vlastných finančných prostriedkov v potrebnom rozsahu. V závislosti od toho, ako budeme úspešní pri žiadaní o dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby, lebo na túto nie je právny nárok, navrhujeme aj financovanie dvojkombináciou – zo ŠFRB a vlastnými prostriedkami v potrebnom rozsahu.“ Všetkých prítomných pätnásť poslancov predložený návrh uznesenia podporilo.

Modernizácia autobusového nástupišťa pred železničnou stanicou Púchov

Tento bod sa na rokovaní zastupiteľstva ocitol preto, lebo do konca tohto týždňa má ešte samospráva možnosť zapojiť sa do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci regionálneho integrovaného operačného programu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý chce použiť na „Modernizáciu autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov“.

Projekt stavebne rieši komplexne celý areál stanice – obslužné komunikácie, autobusové nástupištia, chodníky, zeleň parkoviská, odvodnenie dažďových vôd, rekonštrukciu verejného osvetlenia, elektrickú prípojku, vonkajšie silnoprúdové rozvody a cestnú dopravnú signalizáciu. Pri modernizácii autobusového nástupišťa sa ráta aj so stavebnými úpravami priľahlých križovatiek a chodníkov ako aj s realizáciou opatrení preferencie autobusovej dopravy. Autobusy pri výjazde z autobusovej stanice budú vychádzať do riadenej stykovej križovatky na hlavnú cestu pomocou svetelného semaforu. Súčasťou veľkého projektu modernizácie autobusovej stanice v Púchove je aj informačný systém na desiatich autobusových zastávkach v meste, ktoré budú osadené s digitálnymi infotabuľami. Obojstranné tabule budú poskytovať základné informácie o čase odchodu, konečnej zastávke, smere jazdy alebo o prípadnom meškaní spoja.

Celková hodnota projektu (celkové oprávnené výdavky) bola stanovená oslovením štyroch potenciálnych dodávateľov na 1.400.704 eur. Výška spolufinancovania mesta je 5 percent z oprávnených výdavkov projektu, 85 percent sú zdroje Európskej únie a desať percent štátny rozpočet. „Takýmto spôsobom môžeme získať na projekt modernizácie autobusovej stanice až 95 percent finančných prostriedkov z externých zdrojov, bez extrémneho zaťaženia mestského rozpočtu. Vzhľadom na to, že rozpočet mesta je aj kvôli rozhodnutiam vlády veľmi zaťažený, je našou snahou vždy hľadať v čo najväčšej možnej miere externé finančné zdroje. Naše spolufinancovanie by v tomto prípade bol päťpercentné, čo pri tomto finančne mimoriadne rozsiahlom projekte v objeme milión štyristo tisíc eur predstavovalo 70 tisíc eur,“ vysvetľuje filozofiu mesta primátorka Katarína Heneková. Aj v tomto prípade poslanci radnici odsúhlasili (za všetkých 15 prítomných) možnosť žiadať externé zdroje, zabezpečenie realizácie projektu modernizácie autobusovej stanice i spolufinancovania výdavkov z rozpočtu mesta.

Aktualizovaná koncepcia rozvoja tepelnej energetiky a rekonštrukcia budovy ZUŠ

Koncepciu rozvoja mesta Púchov v oblasti tepelnej energetiky, ktorú poslancom predkladal konateľ Mestského bytového podniku Tibor Luhový, poslanci uznesením odsúhlasili. Materiál vypracovala spoločnosť Enviros, s.r.o. z Bratislavy, jej prítomný zástupca Róbert Máček v krátkosti prítomných oboznámil s jej obsahom. K aktualizácii koncepcie pristúpila mestská spoločnosť preto, lebo pôvodná správa pochádza ešte z roku 2005 a mesto tento dokument potrebuje pri zapájaní sa do rôznych dotačných a grantových schém.

V rámci predloženého balíka úprav tohtoročného rozpočtu poslanci schválili napríklad aj viac ako štvrťmilónovú investíciu do stavebných úprav budovy Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Púchov. V rámci tejto investície sa objekt školy v centre mesta dočká výmeny strechy, ale aj výstavby dvoch nových učební v podkrovných priestoroch. A práve výška spomínanej investície (cca 260 tisíc eur) sa stala predmetom diskusie k tomuto bodu. „Okrem prestavby základnej umeleckej školy bolo v nadväznosti na predchádzajúce dva prerokovávané body v rámci úpravy rozpočtu schvaľované zapracovanie predpokladu splátok úveru ŠFRB a navýšenie spoluúčasti na grante na rekonštrukciu autobusového nástupišťa. Ďalšími položkami bol presun realizovaných akcií schvaľovaných v minulom roku do aktuálneho obdobia,“ komentuje schválenú úpravu rozpočtu vedúca Ekonomického oddelenia MsÚ Púchov Lucia Pružinská. Z pätnástich prítomných poslancov napokon za úpravu rozpočtu hlasovalo trinásť z nich.

Ministerstvo zdravotníctva nevyhovelo petícii za obnovu detskej pohotovosti

V závere rokovania mestský právnik Anton Školek informoval o aktuálnych súdnych sporoch. Primátorka zasa informovala o doručení odpovede z ministerstva zdravotníctva na podanú petíciu za obnovu detskej pohotovosti v Púchove. „Ministerstvo našej petícii nevyhovelo s tým, že nami navrhovaný postup, ktorý by viedol k obnove fungovania ambulancie detskej pohotovostnej služby v púchovskom Zdraví, neodporúča. Z odpovede vyplynulo, že prioritou rezortu je vzhľadom na celoslovenskú situáciu s akútnym nedostatkom detských lekárov v prvom rade zachovať systém fungujúcich detských ambulancií,“ komentuje primátorka Katarína Heneková, ktorá netají sklamanie: „Samozrejme, že nás takáto odpoveď vonkoncom nepotešila. V boji za obnovu detskej pohotovosti, ale neustávame. Aktuálne sme pozvali odborníkov z ministerstva, aby prišlo priamo pred poslancov a občanov mesta na rokovanie zastupiteľstva odprezentovať svoje stanovisko a vysvetliť dôvody prečo petícii nevyhoveli.“

Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa podľa schváleného plánu uskutoční už budúci týždeň v stredu 26. februára 2020.

Zdroj: puchov.sk, foto: Slavomír Flimmel