Ženy a muži v Trenčianskom kraji

67

V populácii kraja dominujú ženy, v počte narodených i zomretých muži

Podiel žien sa v Trenčianskom kraji dlhodobo pohyboval pod priemerom Slovenska, v roku 2017 tvoril 50,9 % z obyvateľov kraja a nižší bol už len v Žilinskom a Prešovskom kraji. Na 1.000 mužov v kraji pripadlo 1.036 žien, na 1.000 narodených chlapcov sa narodilo 921 dievčat, na 1.000 zomretých mužov pripadlo 934 žien. Obyvateľov v kraji vplyvom migrácie ubúdalo, výraznejší úbytok bol zaznamenaný u žien. Na 1.000 prisťahovaných mužov pripadlo 1.128 žien a na 1.000 vysťahovaných mužov pripadlo 1.199 žien. Priemerný vek pri úmrtí bol u oboch pohlaví druhý najvyšší po Bratislavskom kraji. Ženy zomierali v priemere vo veku 78,5 roka, muži vo veku 70,5 roka. Pri nezmenených úmrtnostných pomeroch tak nádej na dožite narodeného dievčaťa bola 81,3 roka a chlapca 74,5 roka.

Priemerný vek muža v Trenčianskom kraji je najvyšší v SR

Z vekového hľadiska početnosť žien prevýšila početnosť mužov až vo veku 55 rokov. Na 100 mužov v predproduktívnom veku (0 až 14 rokov) pripadlo 99 mužov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov), no na 100 žien v predproduktívnom veku pripadlo až 153 žien v poproduktívnom veku. Priemerný vek ženy dosiahol 43,7 roka a vyšší bol iba u ženy v  Nitrianskom kraji, priemerný vek muža 40,7 roka bol najvyšší medzi krajmi SR.

Na trhu práce bolo viac mužov, vzdelanejšie boli ženy

Tradične zastúpenie žien na trhu práce bolo nižšie ako u mužov. Miera ekonomickej aktivity zisťovaná u osôb vo veku 15 a viac rokov v kraji dosiahla u mužov 66,2 %, u žien 52,2 %, čo boli hodnoty pod priemerom SR. Najčastejším najvyšším dosiahnutím vzdelaním ekonomicky aktívnych mužov aj žien bolo úplné stredné (s maturitou), u mužov podiel tvoril 45 % (74 tisíc mužov) a u žien 46 % (63 tisíc žien). Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 18 % z ekonomicky aktívnych mužov (29 tisíc mužov) a 27 % z ekonomicky aktívnych žien (37 tisíc žien). Vyšší podiel žien s vysokoškolským vzdelaním bol len v Bratislavskom kraji.

Priemerná mzda zamestnanej ženy v kraji bola o 278 eur nižšia ako muža

Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu v podnikoch a organizáciách získanú pracoviskovou metódou mali zamestnanci pracujúci vo finančných a poisťovacích službách, u mužov to bolo 1.885 eura a u žien 1.334 eur a tiež v  informáciách a komunikácii, u mužov 1.503 eur a u žien 1.084. V týchto činnostiach boli aj najvýraznejšie rozdiely medzi priemernou mzdou muža a ženy v kraji. Najnižšia priemerná mzda bola v činnosti ubytovacie a stravovacie služby, u mužov 803 eur a u žien 613 eur. Priemerná mzda žien bola vyššia ako mzda mužov iba vo vzdelávaní, u žien dosiahla 894 eur a u mužov 892 eur. Bol tu aj najnižší rozdiel vo výške miezd medzi pohlaviami v kraji.

Najviac žien a mužov kraja pracovalo v priemysle a vo veľkoobchode a maloobchode

Podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov v podnikoch a organizáciách je zrejmé, v ktorých ekonomických činnostiach pracovalo najviac zo žien a mužov, ale aj činnosti, v ktorých pracovalo viac žien ako mužov. Až 82,7 % tvorili ženy vo finančných a poisťovacích službách. Nasledovalo zdravotníctvo a sociálna pomoc so 79,8 %, vzdelávanie so 79,7 %, umenie, zábava a rekreácia so 66,3 % a ubytovacie a stravovacie služby so 62,3 %. Naopak podiel zamestnaných žien v stavebníctve tvoril iba 10,3 %, v administratívnych a podporných službách 28,3 %, v poľnohospodárstve 28,6 %, v doprave 29,5 % a v informáciách a komunikácii 31,4 %.

Pracovná neschopnosť bola vyššia u žien

V roku 2017 bolo novohlásených 49.209 prípadov pracovnej neschopnosti žien, čo bolo o 532 prípadov menej ako u mužov. V priemere jeden prípad pracovnej neschopnosti ženy trval 46,3 dňa, muža len 41,7 dňa. Denne tak bolo v kraji práceneschopných priemerne 6.235 žien a 5.683 mužov. Priemerné percento pracovnej neschopnosti dosiahlo u žien 4,1 % a u mužov 3,2 % a obe hodnoty prevyšovali priemernú hodnotu za SR.

Ženy majú záujem o miesta v orgánoch samosprávy

V posledných voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja na post predsedu kandidovali 3 ženy a 4 muži. Do zastupiteľstva kraja bolo zvolených 36 mužov a 11 žien. Podiel žien tvoril 23,4 % a vyšší podiel žien v zastupiteľstvách krajov bol iba v Bratislavskom kraji. Ešte vyšší záujem prejavovali ženy o dianie v obciach a mestách vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Podiel žien zvolených za starostky obcí tvoril 26,6 %, vyšší podiel bol v Trnavskom a v Banskobystrickom kraji. Podiel žien zvolených do zastupiteľstiev obcí kraja tvoril 28,3 %, vyšší podiel bol v Banskobystrickom a v Bratislavskom kraji.

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky, foto: pixabay.com.