Zmeny zákona o pohrebníctve

617

S účinnosťou odo dňa 1.1.2020 platí novela zákona o pohrebníctve. Aké prináša najdôležitejšie zmeny?

Ochranné pásmo pohrebiska

Jednou z najdôležitejších zmien je možnosť obce ustanoviť si vlastnú šírku ochranného pásma pohrebiska. Do účinnosti novely zákona o pohrebníctve platilo, že šírka ochranného pásma pohrebiska bola zákonom stanovená na 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pričom v ochrannom pásme nebolo možné povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom (ako je dom smútku, kamenárstvo, kvetinárstvo a podobne).

Od začiatku tohto roku platí, že obec má právo (nie povinnosť) sama ustanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. Šírku ochranného pásma pohrebiska si tak obce môže určiť pre každé pohrebisko osobitne, nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými podmienkami.

Ak má obec uvedenú šírku ochranného pásma vo svojom územnom pláne, tento dokument zväčša nemá náležitosti všeobecne záväzného nariadenia tak, ako ho vyžaduje na platné určenie šírky ochranného pásma zákon o pohrebníctve. Naviac v ňom zrejme obec nemá ustanovené činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme pohrebiska vykonávať počas pohrebu. Ak si obec neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom nariadení do 31.3.2020, ochranné pásmo v šírke 50 m od hranice pohrebiska zanikne.

Podmienky prevádzkovania pohrebísk

Ďalšie podstatné zmeny zákona o pohrebníctve sa týkajú podmienok prevádzkovania pohrebísk. Naďalej platí, že obec môže prevádzkovať pohrebisko buď sama, alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

Novelou zákona pribudli prevádzkovateľovi pohrebiska nové povinnosti. Prvou z nich je povinnosť umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod. Druhou je povinnosť prevádzkovateľa pohrebiska zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa zákona o pohrebníctve, a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby.

Fotodokumentáciou prevádzkovateľ pohrebiska preukazuje splnenie podmienok, ktoré musí podľa zákona spĺňať hrob na ukladanie ľudských pozostatkov:
– hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
– pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
– pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m
– prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
– bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
– rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m, resp. pri plode vo výške 0,7 m.

Naviac došlo novelou zákona o pohrebníctve k doplneniu zákazu pochovať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky, napríklad pozostatky zvierat. Porušením týchto povinností a zákazov by došlo k spáchaniu správneho deliktu. Zároveň, pokiaľ prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje ekologické pochovávanie, ktorým sa rozumie uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne, je povinný podmienky tejto formy zapracovať do svojho prevádzkového poriadku.

Novelou zákona došlo aj k úprave časových lehôt, do ktorých musí dôjsť k pochovaniu ľudských pozostatkov. Po novom platí, že ľudské pozostatky, ktoré sú neuložené v chladiacom zariadení, musia sa pochovať v čase od 24 do 96 hodín od úmrtia, uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia a uložené v mraziacom zariadení sa musia pochovať do 30 dní od uloženia.

Zákonodarca taktiež novelou zákona o pohrebníctve doplnil povinnosť obce, ktorá musí vždy pri umiestňovaní nového pohrebiska zohľadňovať jeho pietny charakter. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby zbytočne nedochádzalo k vzájomnému približovaniu obytnej zóny a pohrebiska v snahe predchádzať rušivému vplyvu hlučných činností na pietny charakter pohrebiska.

Zdroj: ZMOS, foto: Slavomír Flimmel