Aj v Púchove budú plochy s lúčnymi kvetmi

351

Častým kosením trávy sa zhoršuje biologická rozmanitosť zelene v mestách. Kosením sú ohrozené drobné živočíchy, vtáctvo a ani hmyz nemá vhodný priestor pre svoj život. K zlepšeniu týchto podmienok slúži vytvorenie prirodzeného lúčneho porastu, ktorý je momentálnym trendom nielen na Slovensku.

Kvetnaté lúky predstavujú alternatívu k intenzívne udržiavaným a nízko koseným okrasným trávnikom. Nie sú náročné na vytvorenie a údržbu a zároveň sa ním znížia náklady na kosbu. Nachádzajú sa v ňom domáce druhy lúčnych kvetov, ktorým časom ustupuje burina a vysoká tráva. Lúčne porasty vytvárajú vhodné podmienky pre život rôznych druhov rastlín a živočíchov. Rôznorodosť lúky láka hmyz, vtáctvo, drobné cicavce a iné živočíchy.

Tradične kosené trávniky navyše znižujú schopnosť zadržiavať dažďovú vodu, čím sa pocit tepla v letných horúčavách ešte viac zvyšuje. Nízko kosené trávniky sa v letných horúčavách nedokážu zregenerovať, strácajú schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu, ktorá bez úžitku odtečie do kanalizácie. Narušený vodný režim vedie k vysušovaniu krajiny a erózii pôdy. Menej kosené kvetnaté plochy nepotrebujú umelú závlahu, pretože dokážu lepšie zadržať dažďovú vodu.

Pri plochách s lúčnymi kvetmi sa zároveň znížia výdavky na kosenie, pretože údržba kvetnatej lúky sa vykonáva kosením len jedenkrát, maximálne trikrát ročne. Kvetnatá lúka v roku výsevu nepôsobí príliš pekne. Až od druhého roku možno označiť porast za kvetnatú lúku. Nadzemné časti rastlín zmohutnejú a celkom potlačia jednoročné buriny, ktoré sa prestanú presadzovať. Ďalšia údržba kvetnatých plôch spočíva len v kosení.

Pracovníci PTSM na základe odporúčaní p. Pekaru nechávajú pri kosbe vyššiu výšku pokosenej trávy a zároveň ponechávajú skupiny s kvetstvom, na ktorom radi a v hojnom počte hodujú medonosné včely.

-sf-, foto: PTSM