Aktuality z púchovského obvodu č. 7

156

O tom, aký je škodlivý hluk na ľudský život už popísali mnohé vedecké štúdie a dokazujú to aj lekárske závery. A možno aj preto je 13. apríl medzinárodným dňom proti hluku. V posledných mesiacoch sú vystavení výrazne väčšej hladine hluku občania ulíc Železničná, Slovanská a Lichardova, ktorý sa šíri z areálu firmy Slov Depo, ktorá sa zaoberá opravou nákladných železničných vozňov. Po spísaní petície nespokojných občanov poukazujúc na neznesiteľný hluk sa šetrením zistili mnohé nedostatky pri vykonávaní tejto podnikateľskej činnosti, čoho výsledkom bolo až teraz v apríli stavebné konanie za účasti dotknutých a kompetentných osôb so zvýšeným záujmom médií. Aktuálny problém s hlukom je stále naďalej v riešení štátnych orgánov za aktívnej účasti a záujmu mesta.

V predstihu príchodu jari bol vykonaný výchovný orez javorov na ulici Továrenská, ktorý bude ešte treba zopakovať aj o rok a to z dôvodu zväčšenia svetlej výšky a nezasahovania koruny dreviny do komunikácie a chodníka.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Púchov – Horné Kočkovce zasadal vo štvrtok 17.3.2022 v Senior klube v areáli ZŠ s MŠ Slovanská, ktorého hodnotiaca členská schôdza za rok 2021 bola spojená s voľbami na nové volebné obdobie, ktoré povedie staronová predsedníčka ZO JDS Púchov – Horné Kočkovce p. Elena Gelnarová, ktorá v tejto funkcii bude pokračovať až do roku 2025. Aktuálne tvorí početnú skupinu organizácie 52 aktívnych seniorov, ktorí svoju radosť zo života rozdávajú ďalej a zapájajú sa do mnohých činností organizácie.

Novej vyasfaltovanej prístupovej cesty s parkoviskom sa dočkal cintorín v Horných Kočkovciach a to z oboch strán. Mnohí občania až teraz objavujú aj druhý vstup na cintorín – z južnej strany od Vŕšku. K zlepšeniu podmienok na cintoríne bude do budúcna potrebná rekonštrukcia chodníka v starej časti.

S polročným oneskorením bola prevedená oprava výtlkov pri vodovodných ventiloch na uliciach Vajanského a T. Vansovej, ktorej sa potešili okrem domácich aj motoristi, cyklisti a kolobežkári smerujúci do Continentalu. Oprava bola uskutočnená dodávateľsky vodárskou spoločnosťou.

Opravou teplou zmesou sa dočkali aj niektoré úseky ciest, najmä na Kolonke a na Vŕšku. V pláne je pokračovať takouto formou aj v opravách ďalších úsekov ciest.

V mesiaci apríl sa úspešne ukončila rekonštrukcia exteriéru bývalej požiarnej zbrojnice a to tým, že sa uskutočnila rekonštrukcia vonkajšieho priestranstva okolo nej formou odstránenia starého betónu a asfaltu a uloženia novej betónovej dlažby so zatrávňovačmi.

Sviatok Dňa Zeme oslávili aj žiaci a pedagógovia ZS s MS Slovanská brigádou a vyčistili od odpadkov ulice v širšom okolí školy i kypu rieky Váh v celej dĺžke medzi mostami.

Pre hlúposť ľudí trpí príroda. Áno, svedkom toho bola čierna skládka odpadu (mix plastov, bioodpadu, konárov, stavebného odpadu) v koridore rieky Váh, v blízkosti rodinných domov. Vďaka rýchlemu zásahu PTSM bola skládka zlikvidovaná na náklady mesta. Nie je to ekologické, ekonomické a ani estetické. Poprosím občanov, ktorí konajú nezodpovedne o zamyslenie sa nad sebou, svojím správaním a prosím o ich nápravu zmenou správania sa k sebe samým, ľuďom na vôkol a v konečnom rade aj k prírode!

Sviatok Dňa Zeme máme za sebou, no v našich mysliach a konaniach by mal zostať po celý rok. Osobne som rád, že mesto v zastúpení vedenia oddelenia dopravy a služieb sa podujalo na vyčistenie priestoru vchodu do podchodu železničnej stanice Púchov (od kostola). Toto miesto je vysoko frekventované migrujúcimi občanmi a možno aj preto tam dochádza k asociálnemu správaniu niektorých jedincov, ktorí si dotyčné miesto mýlia s čakárňou a žiaľ aj s WC.

Hlavne v tomto období sme sa všetci stali svedkami, aká je krehká sloboda. Aj nedávne oslavy 77. výročia oslobodenia mesta Púchov boli ukončené symbolicky Vatrou oslobodenia, ktorá sa konala už tradične v areáli pri Váhu na hornokočkovskej strane. Vďaka pri jej organizovaní patrí všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, miestnemu urbáru, mestu, PTSM a výboru mestskej časti č.7. Akcia dopadla na výbornú a to od samotnej úpravy areálu (oprava lavičiek, orez suchých konárov, úprava areálu) až po postavenie klasicky veľkej vatry. Tohtoročná vatra bola jubilejná desiata pod taktovkou súčasného domáceho výboru. Verím, že mnohí návštevníci si odniesli okrem iného aj odkaz tejto akcie – byť vďačný za slobodu a vážiť si ju, žiť čestne a zachovať svetový mier a slovami pani primátorky povedané, že vatra pripomínajúca odchod nemeckých vojakov spáli všetko zlé…

V rámci osláv 77. výročia oslobodenia mesta, boli delegáciou mesta, členmi ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, občanmi kladené vence k pamätníku pri Hradisku.

V súvislosti s vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine a následnou utečeneckou vlnou našli niektorí občania Ukrajiny dočasné útočisko na miestnej fare, internáte na Kolonke a v domácnostiach rodinných domoch.

Pri vstupe do Púchova pred Kolonkou energetická spoločnosť Stredoslovenská distribučná finišuje s novým podzemným vedením veľmi vysokého napätia, ktoré pomôže z ekonomického hľadiska širšiemu regiónu a to tak ako pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu a i pre priemyselnú výrobu. Pre energetikov ide o technicky veľmi náročnú výzvu za takmer 4 milión eur. Hoci všetko prebieha v súlade so zákonom, u niektorých majiteľov dotknutých pozemkov sa uloženie kábla nestretáva s pochopením a spokojnosťou.

V predvečer Veľkonočných sviatkov na Zelený štvrtok sa konal kontrolný deň na stavenisku nájomných bytov na Kolonke za účasti širšieho vedenia mesta, zhotoviteľa stavby a mestských poslancov, ktorých vzhľadom na nimi schválenú miliónovú investíciu mohlo byť prítomných aj viac. Stavebnú firmu realizujúcu zákazku čaká napriek nástrahám cien v stavebníctve ešte mnoho manuálnej práce. Verím, že októbrový dátum ukončenia rekonštrukcie bude dodržaný a noví nájomníci sa budú tešiť z odovzdaných kľúčov od jedno, dvoj a trojizbových bytov na čas.

O dotáciu z participatívneho rozpočtu Trenčianskeho kraja sa uchádza samotné mesto Púchov s projektom „Modernizácia detského ihriska v ZŠ s MŠ Slovanská“. Prosíme občanov o podporu v hlasovaní vo výzve. Pre viac informácií o spôsobe hlasovania sledujte mestské média.

Novou farbou bola obnovená časť vodorovného dopravného značenia, Postupne budú obnovované aj ďalšie dopravné značenia.

Hudobnou reláciou v obecnom rozhlase sme si pripomenuli v druhú májovú nedeľu sviatok Dňa matiek. Dodatočne Vám prajem všetky mamy, aj staré mamy – buďte zdravé, pevné, veselé na tele aj na duchu. Buďte hrdé, že ste nositeľkami života.

Záverom sa chcem ešte vrátiť ku všetkým občanom Púchova s výzvou, ktorá zaznela v obecnom rozhlase a bola vyvesená na nástenke VMČ č.7. Síce bola slovne dlhšia, no jej obsah v skratke znel: pridaj sa aj ty a pomôž tak vlastnou rukou spraviť naše okolie a spoločný priestor krajším a čistejším (ako návod, napr. čo tak vyčistiť okolie vlastného domu, bytu, vrátane chodníkov a ciest , všade tam, kde sa nedostali čistiace mechanizmy aj vďaka nesprávne parkujúcim autám).

Cyril Crkoň, poslanec MsZ