Aktuálne spod Lachovca: Ako sme na hraniciach VO č.1. pokročili…

143

O investičnej invázii na hraniciach nášho obvodu bol cca mesiac dozadu v PN článok, tak dnes z môjho kontrolného dňa len pár slov, ako sme pokročili a so spätnou väzbou od obyvateľov. Na Starých pumpách je už vyasfaltované a v čase vydania PN už budú prebiehať len dokončovacie práce na VDZ a na chodníkoch, terénnych úpravách a na aj podľa obyvateľov nelogických dvoch priechodoch pre chodcov. Provizórne sa popritom opravila aj neďaleká fušérska práca SPP po oprave podzemného potrubia ZP na J. Kráľa…

Práce finišujú aj na úseku Komenského ulice medzi križovatkami s Gorazdovou a Kuzmányho, kde je už položený asfaltový koberec na teleso vozovky a obyvatelia BD 664,665 a 666 sa po cca 60-tich rokoch už dočkajú aj chodníka, aj keď na ich počudovanie z „trávových“ tvárnic???   

Čulý ruch stále vládne na stavenisku v areáli amfiteátra na Ilonke, kde už kontúry múrov predznačujú osadenie strešnej konštrukcie. Po kritike sa v tejto lokalite spustili zemné práce aj na projekte “Pamäť lesa”.

Na mestskom cintoríne sa v tomto roku bude realizovať v poradí už III. etapa kolumbária, na PD dokumentácii sa už pracuje a financie na realizáciu boli schválené na zasadnutí MsZ 27.apríla.

Množiace sa dotazy občanov na opravy MK trpezlivo vysvetľujem obyvateľom s tým, že musíme akceptovať a skoordinovať opravy so zámerom výmeny viac ako 40 rokov starých podzemných rozvodov ZP v roku 2023 – investor Slovenský plynárenský podnik. A tak v najbližšom období sa budú Pod Lachovcom realizovať na MK len opravy kanalizačných vpustí na J. Kráľa pri RD č.1270, 1112, 1076 a 1064 a na Sládkovičovej pri RD č.1006 s termínom dokončenia 16.05. Druhá etapa opráv sa pripravuje na jeseň.

K návrhu novej športovej haly v areáli ZŠ Komenského

V PN číslo 16 uverejnený článok o príprave výstavby novej 3-podlažnej športovej haly na trávnatom ihrisku v areáli ZŠ Komenského aj s vytvorením 36PM na terajšom multifunkčnom ihrisku, vyvolal nezvyčajný rozruch a znepokojenie medzi obyvateľmi a to nielen v našej mestskej časti. Tento zámer z logických a pragmatických dôvodov nepodporujú ani poslanci za VO č.1. (kľúčový dôvod viď tabuľku demografického trendu mesta Púchov a text k nej), ktorí v dlhodobých plánoch požadujú prioritne dokončiť v areáli ZŠ zateplenie objektov telocvične a ŠKD (nedokončené od roku 2018), ktoré prinesie úspory nákladov a stačí len aktualizovať existujúcu PD a podať žiadosť na financovanie z európskeho fondu obnovy, resp. dokončenie je aj v „silách“ mesta, keďže okná a dvere sú už cca 4 roky vymenené.

ZŠ Komenského nedávno oslávila 60.-te výročie od spustenia a takto sa treba pozerať aj na nové investičné projekty. Ich životnosť nie je na najbližšie roky, ale na budúce desaťročia. V priloženej tabuľke je stručný vývoj demografie mesta Púchov (roky 2000, 2010 a 2020 sú údaje zo Štatistického úradu SR a roky 2030 a 2040 sú napočítané jednoduchou aproximáciou podľa trendu parametrov dlhodobého vývoja pre jednotlivé vekové skupiny). Je zrejmé, že keď je dnes v piatich ZŠ 1626 žiakov a v ktorých je šesť telocviční (pre úplnosť – cirkevná ZŠ nemá vlastnú telocvičňu-prenajíma si priestor v Šport centre a veková skupina 6-15 rokov/len z Púchova), tak v roku 2030 to bude už len pre cca 1120 a v roku 2040 len pre cca 770 žiakov… (poznámka autora: skúste si tie čísla podeliť počtom ZŠ !!!).

Vek.štruktúra 2000* 2010* 2020* 2030 2040
do 5 r. 1 199 1 036 1 018 940 860
6 – 15 r. 3 046 1 797 1 626 1 120 770
16 – 25 r. 3 492 2 796 1 681 1 100 710
26 – 62 r. 9 624 10 494 9 502 8 560 7 600
63 a viac r. 1 853 2 409 3 588 4 780 5 800
Celkom 19 214 18 532 17415 16 500 15 740

*údaje zo ŠÚSR

Rapídne nám však v štruktúre rastie podiel generácie seniorov vo veku 63+ a od tých zrejme nikto neočakáva, že by „masovo“ využívali novú športovú halu. Dúfam, že táto tabuľka „na papieri“ konečne otvorí oči aj poslancom MsZ a spomenú si na moje „ústne“ varovania pred schvaľovaním viacerých dlhodobých investícií nielen v tomto VO a možno pochopia aj, ako to niektorí nazvali na ostatnom MsZ – moje „lobovanie za prípravu projektu zeleného cintorína“… Dlhodobo pripravujem o demografii mesta aj v štruktúre oveľa podrobnejší článok s oveľa širšími a detailnejšími údajmi vývoja po jednotlivých rokoch… dúfam, že to ešte stihnem v tomto VO.

Záver ponechám už na čitateľov, aby si utvorili svoj názor na to, či pri uvedenom dlhodobom a evidentne nepriaznivom demografickom trende a súčasnom množstve telocviční a športových hál na území mesta, je potrebná ďalšia hala, na chod ktorej v prípade realizácie budú okrem investičných potrebné do budúcna každoročne aj ďalšie náklady spojené s prevádzkovaním a ktorá naviac ukrojí ďalších viac ako 15 árov z mestskej zelene, alebo sa zamerať na dlhodobo „zanedbanú“ infraštruktúru pre kategóriu 63+… a tiež na otázku čo do budúcna s piatimi ZŠ???

Pavel Melišík, poslanec MsZ za VO č.1