Aktuálne spod Lachovca

356

Optická sieť- prvá časť. V PN č.30 som informoval obšírne o stave prípravných prác investora Slovak Telekom, a.s. smerujúcich k spusteniu realizácie optickej telekomunikačnej siete v meste Púchov. V týchto dňoch investorom vybraná firma ukončuje administratívne kroky súvisiace a podmieňujúce zahájenie prác, ako je dopravné značenie, potrebné povolenia od mesta a dotknutých organizácií, a.p. Po ich získaní sa spustí realizácia. Hlavný prívod optického kábla do našej mestskej časti Pod Lachovcom bude privedený „ulicou“ Obrancov mieru a “pavúčina“ bude pokračovať po Kuzmányho ulici atd. V tomto týždni by mali byť realizované aj prvé výkopy. Osobnou angažovanosťou a spoluprácou s projektantom sa nám podarilo preukázať, že pri rekonštrukcii metalických rozvodov v dávnej minulosti bola položená aj chránička pre optické rozvody a aj to, že môže byť využitá pri súčasnej realizácii. Tým sa v uliciach našej MČ rozkopávky obmedzia prevažne len na tzv. prípojkové okienka k rodinným domom. Občanov prosíme o pochopenie a strpenie dočasných obmedzení, ktoré sa budeme snažiť osobným kontaktom s realizátorom minimalizovať.

Rada školy (RŠ) pri ZŠ Komenského. Dňa 9.10.2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie RŠ pri ZŠ Komenského. Z celkového počtu 11 sa zasadnutia zúčastnilo 8 jej členov. Za zriaďovateľa sa RŠ zúčastnili poslanci Ing. Melišík a Mgr. Bučko. Ťažiskovými bodmi programu boli: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/18, organizácia šk. roka 2018/19 a aktuálne informácie o činnosti školy. Dokumenty a potrebné informácie predložila členom RŠ riaditeľka ZŠ PaedDr. M. Lapšová. V školskom roku 2017/18 sa o 410 žiakov staralo celkom 55 zamestnancov (ZŠ+ŠKD+ŠJ) s rozpočtom 875.373 eur. V celoslovenskom testovaní 9-2018 (deviataci), dosiahli žiaci výsledky na úrovni priemeru SR. Pozitívnym prísľubom do budúcnosti sú výsledky testovania 5-2018 (piataci), kde žiaci dosiahli v matematike aj v slovenskom jazyku o cca 5% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Podrobnejšie si môžete materiály doporučené Radou školy na schválenie pozrieť na web stránke ZŠ www.zskompv.edu.sk

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom