Činnosť Ligy proti reumatizmu

478

Miestna pobočka Ligy proti reumatizmu (LPRE) pod vedením predsedkyňou Annou Motúzovou a za účinnej pomoci členiek výboru patrí v Púchove medzi najaktívnejšie organizácie.

Pre svojich 121 členov organizuje rôzne aktivity spojené s pohybom, kultúrnym vyžitím, rozširovaním vedomostí – všetko v prospech telesného a duševného zdravia. Tieto aktivity pomáhajú členom zmierňovať následky reumatických ochorení, ktorými trpí veľká časť obyvateľov. Patronát nad miestnym združením LPRE má pani MUDr. Janíková.

Aká je konkrétna činnosť LPRE v Púchove? Každú stredu chodí pravidelne cvičiť do telocvične ZŠ Gorazdovej 30 až 40 žien. Precvičujú 4 cvičiteľky, najnovšie aj fyzioterapeutka Mgr. Katarína Kožúriková. Raz mesačne cvičíme v bazéne, dvakrát ročne relaxujeme v Rajeckých Tepliciach, raz ročne organizujeme zájazd do Podhájskej. Členky sa aktívne zapojili do projektu „Pohnime s reumou“ a projektu „Milión krokov“. V rámci tohto projektu sme od LPRE SR dostali 5 párov palíc. Zaklady nordink walking chôdze nám ukázala pani Lucia Okolyčányová, ktorú nám zabezpečila LPRE SR, ktorá má sídlo v Piešťanoch. Ku koncu roku 2017 členky urobili pol milióna krokov a v tejto aktivite stále pokračujú.

Niektoré členky úspešne dokončili počítačový kurz a už máme svoju webstránku a aj stránku na Facebooku, kde môžete získať informácie o aktuálnej činnosti našej pobočky. V spolupráci s inými občianskymi združeniami – ako je Klub žien a Denné centrum seniorov – sa zúčastňujeme rôznych (najmä zdravotných) prednášok alebo kultúrno-spoločenských podujatí. Priateľské vzťahy medzi členmi udržujeme pri spoločných akciách, posedením pri koncoročnej kapustnici, kde zároveň blahoželáme jubilantom a ukončením „cvičebného roku“ opekačkou v prírode.

Takúto bohatú činnosť sme mohli robiť aj vďaka vedeniu mesta, ktoré nám so súhlasom riaditeľky školy ZŠ Gorazdova poskytuje bezplatne priestory školskej telocvične. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí nám poskytli 2% z daní FO. Len tak sme mohli poskytnúť 35 členom príspevok na kúpeľnú liečbu a príspevky na všetky zdravotné akcie. Aby sme mohli naďalej pokračovať v našej aktivite v prospech zdravia našich členov, prosíme všetkých, ktorí môžu poskytnúť 2% z daní FO, aby ich venovali našej organizácii. Potrebné tlačivo môžete nájsť na www.reuma-puchov.sk.

Mgr. Albína Flimmelová