Činnosť rybárskeho zväzu v rokoch 2022 a 2023

80

Zarybnenie revírov prebehlo v roku 2022 podľa plánu, ba možno povedať až nad plán, kedy sa hlavnému hospodárovi podarilo zabezpečiť násady rýb nad plán zarybnenia a nielen z nášho financovania, ale aj z financovania RADY SRZ, alebo aj iných zdrojov. Rovnako v roku 2023 prebieha zarybnenie nad plán zarybnenia, keďže sa opäť podarilo hlavnému hospodárovi Mariánovi Miernemu zaistiť zdroje mimo nášho rozpočtu, za čo patrí hlavnému hospodárovi veľké POĎAKOVANIE.

Preteky v tomto roku prebehli v odlišných termínoch a na iných revíroch, ako bolo pôvodne plánované, a to z dôvodu, že nám dodávatelia rýb nevedeli dodať kapra pred pretekmi. Preto výbor po zvážení týchto okolností rozhodol, že preteky sa namiesto na Štrkoviskách Horenická Hôrka uskutočnia na revíri VN Ihrište a dodá sa násada pstruha dúhového. Nakoniec sa však podarilo zabezpečiť aj menšie množstvo kapra rybničného. Na revíri Štrkovisko Odhánky sa uskutočnili detské preteky v pondelok 8.5.2023. Preteky dospelých sa uskutočnili na revíri VN Ihrište 14. a 21.5.2023 s tým, že sa zmenili propozície – neboli to preteky o najťažšiu rybu, ale bodovacie preteky. V dňoch 14. až 16.7.2023 MO SRZ Púchov zorganizovala aj 48-hodinové preteky „Púchovský kapor“ na revíri VN Ihrište – horný rybník. Preteky „Memoriál Petra Cipka“ sa uskutočnili 1.10.2023 na VN Ihrište – horný rybník a 14. a 15.10.2023 sa tu uskutočnili aj druhé a tretie preteky určené len pre členov MO SRZ Púchov. Púchovský klub Prívlačev spolupráci s MO SRZ Púchov pripravil a dňa 7.10.2023 aj uskutočnil preteky v prívlači „Púchovský pstruh“ na VN Ihrište – horný rybník.

Vzhľadom k tomu, že veľa rybárov nepovažuje odpracovanie brigád za povinné a radšej uhradia stanovený poplatok za neodpracované hodiny do fondu zarybnenia výbor SRZ MO Púchov na členskej schôdzi konanej dňa 2.4.2023, mimochodom s veľmi nízkou účasťou, navrhol zvýšenie poplatku za neodpracovanú hodinu na 10,- €. Uvedený návrh členská schôdza schválila. Uvedomujeme si, že to je nepopulárne rozhodnutie, ale je to jeden z mála prostriedkov, ako dosiahnuť aby si brigádnické hodiny rybári radšej odpracovali. Cieľom uvedeného návrhu nie je získať viac finančných prostriedkov do nášho rozpočtu, ale chceli by sme takto dosiahnuť zvýšenie počtu odpracovaných brigádnických hodín. Myslíte si, že nemáme dosť práce na našich revíroch? O tom, že jej je naozaj viac ako dosť, by vám vedeli najlepšie rozprávať hospodári revírov a ich pomocníci.

Ďalšia vec, ktorá už určite rezonuje medzi rybármi, sú zvýšené poplatky za povolenky pre rok 2024. Skutočnosť je však je taká, že RADA SRZ Žilina jednak zdvihla odvody na RADU SRZ za všetky povolenky a známky (čo by nám spôsobilo schodok v rozpočte a my by sme nemohli zarybniť tak, ako po predchádzajúce roky) – a tiež stanovila vyššie ceny zväzových povoleniek – kaprových aj lipňových – bez možnosti sa k tomu vyjadriť zo strany miestnych organizácii SRZ. Takže vo výsledku príjem do nášho rozpočtu zo známok a povolení pri poplatkoch pre rok 2024 bude približne rovnaký, možno aj nepatrne nižší, ako bol v predchádzajúcich rokoch. Dúfam, že to väčšina z vás pochopí. Na záver prajem všetkým rybárom predovšetkým zdravie, veľa krásnych chvíľ strávených na revíroch SRZ a veľa krásnych aj trofejných úlovkov.

Dalibor Piška, predseda SRZ MO Púchov

Zloženie členskej základne v roku 2023

V roku 2023 tvorilo našu členskú základňu 1213 členov, 87 členov zaplatilo iba členskú známku a 12 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa §4, bod 7 Stanov SRZ.

K štatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku 2022-2023 zomreli naši členovia: Ofúkaný Milan – člen SRZ od roku 1985, zomrel vo veku 75 rokov, Zbín Róbert – člen SRZ od roku 2006, zomrel vo veku 60 rokov, Liška Jozef – člen SRZ od roku 1971, zomrel vo veku 77 rokov, Luhový Karol – člen SRZ od roku 1977, zomrel vo veku 76 rokov, Smatana Peter – člen SRZ od roku 2000, zomrel vo veku 53 rokov.

Činnosť organizácie v roku 2023 riadil 11 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia. Výbor MO SRZ Púchov v roku 2023 zasadal 12 krát a na svojich zasadnutiach bolo prijatých 50 Uznesení. Pozornosť bola zameraná najmä na plnenie úloh prijatých na Členskej schôdzi, prípravu a vydávanie povolení na rybolov, prípravu členskej schôdze, získavanie darcov 2% daní pre našu organizáciu a prípravu rybárskych pretekov.

Výbor sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, prípravou školení a skúšok pre nových členov a ďalších činností, ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý naša organizácia spravuje. V roku 2023, výbor SRZ MO Púchov a Slovenský pozemkový fond, uzavreli nájomnú zmluvu na pozemky pod vodnou plochou Štrkoviská Lednické Rovne a Horenická Hôrka.

V roku 2023 školenie žiadateľov o členstvo v našej organizácii prebiehalo prezenčnou formou. Žiadatelia o členstvo boli zo svojich znalostí preskúšaní formou písomného testu v kancelárii SRZ MO Púchov. Z 29 žiadostí o vstup do Slovenského rybárskeho zväzu, po vyhodnotení výsledkov testov, výbor schválil 23 žiadostí o vstup do našej organizácie.

Roman Rovný, tajomník SRZ MO Púchov

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2022/23

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2022. Krúžky pracovali v Púchove, v Beluši, v Lednických Rovniach, v Dolnom Lieskove, v Lysej pod Makytou a Dolných Kočkovciach. Deti pod vedením poverených vedúcich pracovali podľa schváleného harmonogramu a plánu práce. Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Pri priaznivom počasí chodili k vode na besedy, na lov rýb a tak si overovali nadobudnuté vedomosti. V mesiaci apríl 2023 sa uskutočnili vedomostné skúšky formou testov. 8.5. 2023 sa uskutočnili spoločné preteky v love rýb udicou na revíry 3-4161 Odhánky.

Počasie deťom prialo. Pretekov sa zúčastnilo 98 mladých rybárov. Najlepší z nich boli odmenení vecnými cenami. Týmto sa chcem poďakovať výboru MO a sponzorom za vecné ceny pre deti. Každý účastník obdŕžal balíček sladkostí. Po skončení vedúci svojich krúžkov odovzdali deťom povolenie na rybolov, ktoré ich oprávňovali loviť ryby. Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov úspešne ukončilo 106 detí.

Touto cestou sa chcem poďakovať vedúcim krúžkov za prácu s deťmi, tiež výboru MO SRZ v Púchove za vytvorené podmienky na prácu, finančnú a odbornú pomoc a firme RYPOMIX za materiálnu podporu rybárskych krúžkov.

Veríme, že spolupráca bude aj v budúcom období dobrá a podarí sa nám vychovať veľa dobrých nástupcov športového rybárstva.

Kontakty na vedúcich rybárskych krúžkov:

Vedúci rybárskych krúžkov – Radoslav Šedý (0908 737 695)

Púchov a okolie – Marek Šedý (0904 672 311)

Horné Kočkovce – Milan Pastorek (0905 227 242)

Beluša a okolie – Laco Mušák (0911 672 340)

Lednické Rovne – Tomáš Levko (0949 685 034)

Horný Lieskov – Jaroslav Brezničan (0910 976 580)

Lysá pod Makytou – Juraj Václavík (0903 861 220)

Radoslav Šedý, vedúci detí a mládeže