Dôvody neúčasti skupiny poslancov na „mimoriadnom“ zastupiteľstve konanom 9. júla 2018

937
Ilustr. foto: MsZ Púchov, 27. 6. 2018.

Na včera (9. 7. 2018) zvolané Mestské zastupiteľstvo Púchova, ktoré sa malo podľa zverejneného programu zaoberať situáciou súvisiacou s mestskými nájomnými bytmi, kvôli nedostatočnému počtu prítomných poslancov nebolo uznášaniaschopné a nerokovalo. Oficiálne stanovisko skupiny poslancov, ktorá sa ospravedlnila z účasti na pondelkovom MsZ, redakcii PN dnes zaslal Lukáš Ranik. Pod stanoviskom je uvedený zoznam mien poslancov.

„Vážení občania mesta, vážení kolegovia a kolegyne poslanci MsZ!

Dolu podpísaná skupina poslancov MsZ Púchov sa ospravedlnila z účasti na MsZ konaného dňa 9. 7. 2018 z nasledovných dôvodov:

  1. Mestské zastupiteľstvo je napriek upozorneniam zo strany členov poslaneckého klubu, zvolané v hrubom rozpore s Rokovacím poriadkom. Ako napríklad:

    a) materiály k bodom zastupiteľstva musia poslanci obdržať min. 3 dni pred MsZ. Dodnes žiadne materiály k jednotlivým bodom neexistujú.

    b) materiály finančného charakteru (zmena rozpočtu) musí prerokovať ekonomická komisia mesta Púchov, nič také sa v tomto prípade neudialo.

  2. Dolu podpísaná skupina poslancov sa odmieta zúčastniť Mestského zastupiteľstva, ktoré nič nerieši, dáva priestor ľuďom, ktorí sa chcú na situácii ľudí, ktorí dostali výzvu na uvoľnenie bytu priživiť,  falošnými sľubmi a skresľovaním skutočností si berú nespokojných občanov ako rukojemníkov pre ich mocenské chúťky.
  3. Dolu podpísaná skupina poslancov pozýva občanov Púchova na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré zvoláme začiatkom augusta, na ktorom budú predložené materiály, ktoré prerokovali nielen odborné komisie, schválila ich Mestská rada ale budú pozvaní na rokovanie zastupiteľstva aj zástupcovia Ministerstva dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

Podpísaní poslanci:
Lukáš RANIK                        Peter BÍLIK

Daniel LAKO                        Pavel MELIŠÍK

Viliam BRŠIAK                     Roman ŠPAČEK

Peter ŽIAČIK

Miroslav BUČKO

Ivan KUBIŠ“
-r-