Dve podujatia navštívené členmi MO MS Záriečie

188

Štúrovci v súradniciach národných dejín

Dňa 7. 6. 2022 sa členky MO MS Záriečie – Marta Vodárova, Mária Chodúrová, Eva Almanová, Mária Ofúkaná a Božena Katreňáková zišli na stanici a spoločne nastúpili do vlaku. Po vystúpení z vozňa sa pridala ku nim predsedníčka Krajskej rady v Trenčíne Žofka Hrančová s kamarátkou a spoločne si to zamierili cez mesto smerom k budove Matice slovenskej. Tam sa ku skupinke pridali ďalší dvaja členovia MO MS Záriečie a to Eva Albertová a Tibor Albert.

A čo bolo dôvodom tejto cesty? No predsa „Slávnosť pri príležitosti dvojstého výročia narodenia významných štúrovcov“. Program podujatia mal názov Štúrovci v súradniciach národných dejín. Matičné kultúrne podujatie sa začalo o 11.00 h na nádvorí druhej historickej budovy Matice slovenskej v Martine. Začiatok programu otvorili deti v krojoch a mladí matičiari. Návštevníci si mohli tiež prezrieť sídelnú budovu ustanovizne ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci otvorených dverí od 12.00 do 14.00 h. V budove boli vystavené originálne Stanovy Matice slovenskej z roku 1863, uchovávané v zdobenom obale, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Pripravená bola aj vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej generácie o 14.00 h.

Mužský spevokol z Tisovca zaspieval pieseň“ Ponad Tatru blýska“, z ktorej vznikla hymna SR. S príhovormi vystúpili viacerí rečníci, ako napr. Boris Kollár – predseda NR a predseda strany Sme rodina, či primátori miest Martin a Tisovec, no príhovor predsedu Matice slovenskej Mariana Gešpera bol výstižný a veľmi poučný. Dovolím si citovať krátky úryvok z jeho slov: „Odkaz slávnej štúrovskej generácie je v slovenskom národe stále živý, veď plody jej práce a celoživotného úsilia využívame dodnes. Či už hovoríme o spisovnej slovenčine, národnej svojbytnosti a štátnej suverenite alebo dokonca vojenských historických tradíciách. Štúrovci v 19. storočí reprezentovali Slovákov v čase národnostného útlaku a tvrdých perzekúcií, keď za slová o zlepšení národnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne končili mnohé naše osobnosti vo väzení. Venovaním aktuálneho roka 2022 odkazu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za to, že ako moderný a emancipovaný národ Európy sme dosiahli život v slobodnej, samostatnej a demokratickej Slovenskej republike.“

Predseda Matice slovenskej zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrovci neustále prítomní v povedomí každej nastupujúcej generácie. Po tomto nasledoval o 14.30 hodine hlavný bod programu – slávnostné odhalenie busty Štefana Marka Daxnera v Aleji národných dejateľov na nádvorí. Po jej odhalení položili členky nášho MO spomienkový veniec k buste Štefana Marka Daxnera. Následne sa zhromaždenie presunulo v alegorickom sprievode mestom na Národný cintorín, kde delegácie z obcí pôvodu štúrovcov položili vence na ich hroby pri príležitostí dvojstého výročia ich narodenia.

Členovia MO MS si stihli do odchodu vlaku pozrieť aj dom Jozefa Cígera Hronského, kde je zaujímavá expozícia a veľa sme sa dozvedeli o tomto našom slovenskom spisovateľovi, učiteľovi, maliarovi, redaktorovi, nakladateľovi, publicistovi, autorovi literatúry pre mládež a neskôr tajomníkovi a správcovi Matice slovenskej, po roku 1945 v emigrácií. Expozíciou nás sprevádzala a fundovaný výklad nám predniesla PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej, za čo jej patrí veľká vďaka.

Celé podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni. Za seba aj ostatných členov nášho MO MS Záriečie sa chcem veľmi pekne poďakovať pracovníkom Matice slovenskej v Martine za ich prácu a želám si, aby aj v budúcnosti takéto podujatia organizovali.

Mária Chodúrová, tajomník MO MS

MO Matice slovenskej Záriečie v Horných Salibách

V sobotu 11. 6. 2022 sa štyria členovia Miestneho odboru Matice slovenskej Záriečie (Anton Kováč, Anna Janíková, Mária Chodúrová, Štefan Chodúr) a štyri súčasné i bývalé žiačky Základnej školy v Záriečí ( Barbora Žiaková, Vanesa Gabčanová, Katarína Mišúnová, Adela Žiaková) zúčastnili peknej akcie v obci Horné Saliby. Tejto slávnostnej spomienky sa za Maticu slovenskú v Bratislave zúčastnil aj poverený zástupca PhDr. Lukáš Perný, PhD.

V týchto dňoch si jej obyvatelia pripomenuli 75. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme – Maďarska do rodnej obce. Pri tejto príležitosti Miestny odbor Matice slovenskej Horné Saliby a Občianske združenie Apovka Mamovka usporiadali spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule a pekným programom, na ktorom sa naši členovia aktívne podieľali. Vďaka patrí aj Vladimírovi Žiakovi, ktorý nás sprevádzal na harmonike a pomohol so spevom.

Slávnosť sa začala v miestnom evanjelickom kostole slávnostnými službami Božími. Naše dievčatá tu vystúpili s dvoma piesňami a svojím krásnym hlasom očarili všetkých prítomných. Z kostola sa sprievod vybral k miestnej knižnici, kde po krátkych príhovoroch odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude obyvateľom Horných Salíb a jej návštevníkom pripomínať návrat rodákov z Dolnej zeme. Členovia nášho odboru tu zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“ a k pamätnej tabuli položili veniec. Adelka Žiaková zarecitovala báseň Mor ho.

Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome. Zaznela slovenská hymna, vypočuli sme si históriu o presídľovaní Slovákov z Maďarska do rodnej obce. Ich návrat nebol jednoduchý, miestni ich prijali s nevôľou, mnohí z obce odišli do iných miest, či inej krajiny. Iní však vytrvali, zostali a dnes tu stále žijú. Buď oni alebo ich potomkovia.

Po príhovoroch pokračoval kultúrny program. Zaspievali sme pieseň „Slovensko moje, otčina moja“, vystúpili deti z miestnej škôlky a základnej školy. Vyvrcholením kultúrneho programu bolo vystúpenie našich štyroch dievčat, ktoré viachlasne zaspievali piesne z Púchovskej doliny. Opäť nesklamali a za svoj výkon boli odmenené obrovským potleskom. Bola to krásna bodka za touto milou slávnosťou.

Anna Janíková