Poslanci schválili nové Zásady podpory mladých rodín a projekt bezplatnej Mestskej autobusovej dopravy

268

V stredu 22. júna 2022 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 14 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Daniel Lako, Pavel Melišík, Marián Mišún, Emil Filo a Miroslav Kubičár. Primátorka mesta Katarína Heneková dala po úvodných slovách priestor obyvateľom mesta, aby predložili svoje pripomienky a otázky na vedenie mesta. Skupina obyvateľov z Ulice Dlhé lúky predniesli sťažnosť proti plánovanej výstavbe autoumývarky v ich lokalite. Primátorka mesta, viceprimátor aj predseda dopravnej komisie im vyslovili podporu.

Nasledovali body: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, Správy z kontroly plnenia si zákonných povinností pri starostlivosti o príjmy z dane z nehnuteľnosti fyzických osôb a právnických osôb, z kontroly dodržiavania príslušnej legislatívy pri obstaraní a financovaní investičných akcií na vybranej vzorke za rok 2021, z kontroly hospodárenia v Materskej škole Požiarna 1291, na vybranej vzorke za rok 2021 a Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. Všetky tieto body predkladala hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká, ktorej primátorka mesta Katarína Heneková poďakovala za jej prácu pre mesto, keďže tento mesiac končí v tejto funkcii.

Poslanci schválili benefity pre zdravotnícke a športové zariadenia

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh VZN mesta Púchov č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov. Novými ustanoveniami VZN mesto Púchov ako správca dane upravuje daň z nehnuteľností za stavby slúžiace na šport z dôvodu podpory športu v meste – znižuje ju o 20%. Zároveň mesto ustanovuje zníženie dane pri zdravotníckych zariadeniach (znižuje ju o 40 %) a stanovuje koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby v meste Púchov. S cieľom riešiť problém s neudržiavanými stavbami, ktoré častokrát ohrozujú život a zdravie ľudí na verejnom priestranstve, schválili navýšenie dane z nehnuteľnosti v centre mesta až desaťnásobne a mimo centra dvojnásobne.

Zníženie ceny parkovného na hlavnom parkovisku

Poslanci ďalej prerokovali a schválili návrh VZN mesta Púchov č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Púchov č. 14/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Púchov v znení VZN č. 1/2020 a VZN č. 19/2020. Účelom tejto zmeny VZN je prechod na elektronický systém zakupovania parkovacích kariet, zrovnoprávnenie ceny parkovného na celom území mesta Púchov na 1,00 € za 60 minút a úprava podmienok pre zakúpenie parkovacej karty typu „A“. Nová úprava teda znižuje cenu parkovného na hlavnom parkovisku z ceny 2 eurá/1 hod. na cenu 1 euro/1 hod. Zároveň sa upravuje možnosť zakúpenia parkovacej karty pre občanov mesta Púchov na vozidlo, ktorého užívateľmi sú na základe leasingovej zmluvy.

Mesto zvýšilo podporu pri narodení dieťaťa

Jedným z hlavných bodov programu bolo prerokovanie a schválenie návrhu Zásad podpory mladých rodín v meste Púchov. Mesto Púchov poskytuje finančnú podporu pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností manželom, ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám, alebo otcom, tiež osobe, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zásadách. Výška finančnej podpory na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, je po novom 500 eur. Výška finančnej podpory na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako ďalšie je 200 eur. Zásady poskytovania podpory mladých rodín sú platné a účinné od 1. 7. 2022.

V ďalšom bode poslanci prerokovali a schválili úpravu rozpočtu mesta Púchov – jún 2022 – išlo najmä o navýšenie rozpočtu o 150 tisíc eur mestskej spoločnosti MŠK Púchov v dôsledku zvýšenia cien energií. Finančné zdroje zabezpečil lepší výber daní z príjmov a zo stavieb. Poslanci tiež schválili drobné úpravy čerpania rezervného fondu mesta Púchov.

Bezplatná MHD pre všetkých Púchovčanov

Zaujímavým bodom rokovania zastupiteľstva bol „Bezplatná Mestská autobusová doprava v meste Púchov“. Ako sa uvádza v dôvodovej správe „spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a.s. bola vytvorená za účelom poskytovania služieb dopravy pre mesto Púchov. Od získania 100 % podielu mesta v tejto spoločnosti bolo našim zámerom spustiť v meste bezplatnú MAD, keďže hlavným cieľom bolo riešiť zníženie počtu osobných vozidiel najmä v čase popoludňajšej a raňajšej špičky, zlepšenie parkovacej politiky v meste a pri Conti a v neposlednom rade znížiť náklady domácností na pohonné hmoty, ktoré najmä v súčasnosti dosahujú obrovský nárast a zaťažujú tak rodinné rozpočty. V súčinnosti a na základe návrhu p. primátorky sme pripravili materiál, ktorý hovorí, za akých podmienok technických ako aj ekonomických, je možné takúto bezplatnú dopravu zaviesť pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v meste. Jedná sa pilotný projekt, ktorý ak sa osvedčí bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.“ Predložený dokument, ktorý predložil predstaviteľ spoločnosti Viliam Karas, zhrňuje kroky a dopady zavedenia bezplatnej MHD v meste Púchov od 1. 9. 2022. Všetci občania s trvalým pobytom v meste Púchov budú môcť prostredníctvom tzv. Rezidenčnej karty (vydáva Púchovské informačné centrum v Divadle Púchov) cestovať bezplatne. Ostatné dopravné karty zostávajú aj naďalej platné so zľavami v zmysle cenového výmeru.

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh, aby aj v ďalšom období mal Púchov 9 volebných obvodov a 19 volených poslancov. Počet poslancov mestského zastupiteľstva zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení závisí od počtu obyvateľov – pre samosprávy s počtom 10.001 až 20.000 obyvateľov má byť počet poslancov v rozmedzí 13 až 19. Počet obyvateľov Púchova ku dňu vyhlásenia volieb je 17.114 a nachádza sa teda pri hornej hranici intervalu počtu obyvateľov. V ďalšom bode rokovania poslanci schválili určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdobie 2022 až 2026 – na plný úväzok.

Investičné akcie Mesta Púchov

Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Filip Makay predložil zastupiteľstvu Informáciu o aktuálnych investičných akciách Mesta Púchov. Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská poslancom predložila návrh na prijatie úveru vo výške do 800.000 eur od ČSOB, a.s. s nasledovnými podmienkami: úroková sadzba 1,96 % p.a. – FIX, bez zabezpečenia, splatnosť 10 rokov, poplatok za poskytnutie úveru a vedenie úverového účtu – 0 eur.

Úver mesto využije za účelom financovania nasledovných investičných akcií: Spoluúčasť na grante a zateplenie jaslí ZŠ s MŠ Slovanská – 130.600 eur, Kolumbárium – ďalšia etapa – 30.000 eur, Vodovod a kanalizácia Samoty, Potôčky – 85.000 eur, Doplnenie verejného osvetlenia Sedlište, Okružná – 29.000 eur, Stojiská polopodzemných kontajnerov – 70.000 eur, Kompostáreň – 431.100 eur, Parkovanie a park Ul. Obrancov mieru – 14.300 eur, Parkovanie Ul. Gorazdova – 10.000 eur.

V stanovisku hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru sa uvádza: „Stav dlhu k 31. 12. 2021 bol na úrovni 19,33 % k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia, ktorý k 31. 5. 2022 klesol na úroveň 17,80 % a v prípade zvýšenia úverového rámca o 800 000 € sa stav dlhu zvýši na úroveň 21,96 %. Stav dlhu pred prijatím úveru, ako aj po jeho bezprostrednom prijatí je podstatne nižší v porovnaní s legislatívne stanovenou maximálnou hranicou na úrovni 60 % k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia.“ Zastupiteľstvo prijatie úveru schválilo.

Voľba hlavného kontrolóra mesta

Po prerokovaní obvyklých bodov Predaj, kúpa, nájom a Správ o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ pristúpili poslanci k voľba hlavného kontrolóra mesta na ďalšie šesťročné obdobie. Do voľby sa prihlásili štyria kandidáti: Zuzana Hlúbiková (pracujúca v Hanon systems Slovakia, s.r.o. Ilava), Anton Martinko (Stavebné bytové družstvo, Púchov), Jozef Motúz (Ministerstvo financií SR, Bratislava) a Zuzana Šišková (Ministerstvo financií SR, Bratislava). Poslanci si vypočuli krátke prezentácie kandidátov a po odpovediach na poslanecké otázky nasledovala tajná voľba. Keďže víťaz Jozef Motúz (8 hlasov) v 1. kole nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, konalo sa 2. kolo, do ktorého postúpila okrem neho aj Zuzana Šišková (4 hlasy). Pri opakovanom hlasovaní zvíťazil opäť Jozef Motúz, keď získal 8 hlasov z 13, čo už stačilo na jeho zvolenie za nového hlavného kontrolóra mesta.

Záver rokovania

V bode Rôzne sa viceprimátor mesta Lukáš Ranik opýtal, čo je nové v právnych sporoch mesta a mestských spoločností. Mestský právnik Anton Školek vo svojej odpovedi uviedol príklady niekoľko úspešných súdnych sporov, v ktorých zastupuje záujmy mesta – MŠK vs. HK Púchov, spor WOOD ENERGY s PTSM a žalobu mesta na bývalého primátora mesta Mariána Michalca a spol. za nezákonný predaj bytovky č.775 na Ulici Royovej.

Predaj bytovky č.775 sa v roku 2010 udial spôsobom priameho predaja a zákon takúto možnosť pri cene nad 40.000,- eur neumožňoval. Pri tomto predaji bol porušený zákon o obecnom zriadení aj zákon o majetku obcí. Žaloba, ktorá má 31 strán, bola podaná na okresný súd. Okrem toho mesto podáva aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pokračovací zločin podvodu spáchaného organizovanou skupinou a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bytovka č.775 s pozemkom bola predaná za nižšiu cenu, ako bola v tom čase obvyklá, najmä sa predala aj s pozemkom napriek tomu, že ten nebol predmetom ponuky. Mestu Púchov tým vznikla škoda, pričom ďalšiu škodu predstavuje aj zisk, ktorý by mohlo mesto získať, keby túto bytovku prerobilo a ponúklo občanom ako sociálne byty. Tieň podozrenie tiež padá na vtedajšie vedenie mesta, ktoré bolo ochotné za prevod tejto nehnuteľnosti zaplatiť aj poplatok za zrýchlený prevod (265,50 eur), čo nie je absolútne štandardný postup.

Podľa Antona Školeka doslova šok priniesla informácia, že mesto za čias primátora Mariána Michalca vybudovalo vo vnútrobloku F. Urbánka/Royova parkovacie plochy, komunikáciu, chodník a sadové úpravy napriek tomu, že už vedelo, že sa ide bytovka a časť pozemkov predať fyzickej osobe, čím jej neoprávnene zhodnotilo majetok a ukrátilo tým občanov o ďalšie finančné prostriedky. Celková investícia mesta bola vykonaná v rozsahu cca 134.000,- eur. Postupnými prevodmi vlastníctva bytov, nebytových priestorov a pozemkov sa tieto dostali do vlastníctva bývalého primátora Mariána Michalca a jeho priamych príbuzných. Anton Školek vyslovil podozrenie z možného obohatenia Mariána Michalca a jeho najbližšej rodiny pri predaji mestského majetku, čo zákon výslovne zakazuje. Zároveň uviedol, že právne zastupuje všetky spory mesta a mestských spoločností a z ich obsahu vie, že Marián Michalec zásadným spôsobom porušoval zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obcí, a preto ho prekvapuje jeho volebná kampaň, v ktorej sa práve ON domáha „PORIADKU” v meste.

Primátorka mesta Katarína Heneková po skončení rokovania zastupiteľstva pre čitateľov Púchovských novín zhodnotila jeho závery: „Osobne ma veľmi teší, že sa poslanci stotožnili s predloženými návrhmi pomoci a podpory pre obyvateľov nášho mesta a ja im touto cestou ďakujem za to, že prišli a konštruktívne rokovali. Schválením navýšenia príspevku pri narodení dieťaťa, bezplatnej mestskej autobusovej dopravy, úpravy parkovacej politiky… môžeme v týchto, časoch, keď občania či celé rodiny bojujú s vysokým nárastom cien, ktoré zaťažujú rodinný rozpočet, pomôcť tieto finančné náklady rodín znížiť a zvládnuť tak aj toto ťažké obdobie.“

Slavomír Flimmel