III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa spustila petíciu a žiada zmeny v kategorizácii nemocníc

66

Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel v pondelok 30. januára 2023 na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 41 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja i na youtube, s tlmočením do posunkovej reči. Januárové zasadnutie Z TSK otvorili krajskí poslanci minútou ticha, uctili si ňou pamiatku zamestnancov župného úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí zomreli v minulom roku.

V úvode pracovného programu januárovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na II. zasadnutí Z TSK. Postupne bolo prerokovaných a schválených niekoľko majetkových bodov, vrátane:

  • prenájmu nehnuteľného majetku v k. ú. Myjava, zastavanej plochy s nádvorím, mestu Myjava za nájomné vo výške 1 euro za rok ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo verejnom záujme zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónu prostredníctvom realizácie investičného zámeru vypožičiavateľa – drobných stavieb v rámci projektu „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava“,
  • prevodu prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom, zastavanej plochy s nádvorím v správe Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom, v prospech mesta Dubnica nad Váhom z dôvodu osobitného zreteľa, ten spočíva v investičnom zámere mesta prestavať domov mládeže na bytový dom s využitím zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Kúpna cena je vo výške 28 248,32 eur.

Kraj žiada preradenie dvoch nemocníc do vyššej kategórie aj sprístupnenie dát, z ktorých nová kategorizácia vychádza

V nadväznosti na zverejnený zoznam kategorizovaných nemocníc z dielne Ministerstva zdravotníctva SR bola hlavným bodom januárového zasadnutia krajského parlamentu téma zdravotníctva v Trenčianskom kraji, na ktoré bude mať táto reforma zásadný vplyv. MZ SR rozdelilo nemocnice do 5 úrovní podľa poskytovania tzv. programových profilov. V Trenčianskom kraji je na základe tohto rozdelenia len jedna nemocnica III. úrovne (FN Trenčín) a dve nemocnice II. úrovne (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica) a až 5 nemocníc I. kategórie (NsP Myjava, Nemocnica na okraji mesta Partizánske, NsP Ilava, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Bánovce). S takýmto rozdelením nemocníc župa nesúhlasí, pretože už v súčasnosti majú občania problém s dostupnosťou akútnej zdravotnej starostlivosti predovšetkým v tých regiónoch, kde boli zrušené menšie nemocnice, resp. lôžkové oddelenia. Argumentuje predovšetkým geografickou dostupnosťou, ktorá bola jednou z podmienok pre tvorbu novej siete nemocníc, kapacitnou priepustnosťou Fakultnej nemocnice Trenčín a okolitých nemocníc, ktoré by mali v prípade obmedzenia rozsahu akútnej zdravotnej starostlivosti v myjavskej nemocnici a Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom absorbovať výrazný nárast pacientov a v neposlednom rade aj negatívnym demografickým vývojom.

Z dôvodu zachovania dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčianskeho kraja, najmä okresov Myjava a Partizánske, Z TSK žiada MZ SR o preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n. o. Partizánske do II. úrovne nemocníc. Župa za týmto účelom spustila petíciu (jej pdf verzia je priložená pod komuniké). Rovnako o sprístupnenie zdrojových údajov, ktoré boli použité pri zaraďovaní nemocníc v TSK do jednotlivých úrovní, ako aj o dodržanie podmienky uvedenej v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní, ktorá hovorí, že najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej do 30 minút a najviac 1,5% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej nad 45 minút.

Zastupiteľstvo rozhodovalo o odmene hlavného kontrolóra

Funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonáva Ing. Pavol Zigo od novembra 2020. V rámci dvoch zastupiteľstvom schválených Plánov kontrolnej činnosti bolo v minulom roku Útvarom hlavného kontrolóra TSK zrealizovaných 49 kontrol, čím bol plán splnený na 100%. Okrem naplánovaných kontrol hospodárenia a nakladania s majetkom to boli aj tematické kontroly v spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly sťažností a petícií Úradu TSK. V rámci svojej činnosti kontrolór poskytoval poradenstvo pre OvZP TSK na tzv. „Metodických dňoch“, spracoval stanoviská k Záverečnému účtu TSK a Rozpočtu TSK, vytvoril podmienky pre fungovanie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a v súvislosti s implementáciou ISO normy STN 37001 Systému manažérstva proti korupcii ÚHK zastrešoval aj protikorupčnú politiku. Zastupiteľstvo na svojom januárovom zasadnutí schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2022 vo výške 30% súhrnu platov ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch.

Schválený bol aj dodatok k Zriaďovacej listine Jazykovej školy v Trenčíne, a to v nadväznosti na list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorého môže škola vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok (základnú, odbornú, všeobecnú a špeciálnu) na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025.

S predfinancovaním záverečnej platby projektov v rámci programu Erazmus+ pomôže školám župa

Do projektu, ktorého kľúčovou akciou je vzdelávacia mobilita jednotlivcov a vďaka ktorému sa má zlepšiť kvalita vzdelávacieho procesu na škole a zvýšiť profesijný rast pedagogických zamestnancov školy sa zapojilo župné Gymnázium v Partizánskom. Maximálna výška grantu je 37 800 eur a záverečná platba (20%) predstavuje 7 560 eur. V rámci rovnakého programu je zapojená aj ďalšia župná škola – Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Projekt s názvom „Nová škola – nové skúsenosti nových zdravotníkov“ má pomôcť zdokonaliť jazykové zručnosti študentov školy a tým zvýšiť aj ich celkovú odbornú spôsobilosť, rozvíjať ich chápanie v kultúrnom kontexte a aplikovať ho v štúdiu i budúcom uplatnení na trhu práce. Maximálna výška grantu je 44 462 eur, záverečná platba (20%) predstavuje 8 893 eur.

Vzhľadom na nové funkčné obdobie Z TSK boli odvolaní doterajší a zvolení noví zástupcovia zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, a to od 1. februára 2023. Krajské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zástupcoch TSK vo výboroch pre otázky zamestnanosti zriadených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zriadené v Novom Meste nad Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi a Trenčíne. Výbor má 11 členov, z toho 2 zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu patrí. Do pôsobnosti výboru patrí napríklad schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu či analýzy a prognózy o vývoji trhu práce.

Najvyššie ocenenie kraja udelí Zastupiteľstvo TSK trom laureátom

Za rok 2022 si verejné uznanie v podobe Ceny TSK domov odnesú traja laureáti. Komisia pre udeľovanie Ceny TSK ich vybrala z celkom 22 nominácií, ktoré prišli na Úrad TSK do konca septembra minulého roka, od 15 navrhovateľov. Za dlhoročnú a svedomitú prácu v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja, osvetovú činnosť a budovanie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže bude ocenený Ing. Pavel Bahník. Za dlhoročnú prácu v oblasti uchovávania folklórneho dedičstva a za nezmazateľnú stopu, ktorú zanechal na poli regionálnej kultúry si ocenenie vyslúžil PhDr. Leo Kužela. A laureátom Ceny TSK za významný prínos v oblasti biológie a virológie, ktorým prispel k rozvoju slovenskej i svetovej vedy je aj prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc..

Najbližšie krajský parlament zasadne 27. marca 2023.

TSK