Informácia o poskytovaní veľkoobjemových kontajnerov

144

Kontajnery na uloženie objemového odpadu budú poskytované na základe harmonogramu:

Zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky, formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov.

Objednávky na zber nebezpečného a elektronického odpadu budú zhromažďované u p. Halasa, pracovníka PTSM s. r. o., kontakt: +421905770140, halas@ptsmpu.sk

Objednávky môžete nahlasovať od 7,00 hod. do 13,00 hod. vždy v pracovný deň od 29.09.2023 do 12.11.2023

Nebezpečný odpad a elektronický odpad mimo akcie vyhlásenej mestom je možné v priebehu roka odovzdať bezplatne na zberný dvor PTSM s.r.o. .

Ing. arch. Daniela Šicová
vedúca oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu