Mesto Púchov získalo viac ako 5,7 miliónov eur!

267

Mesto Púchov v období 2019 – 2022 hospodárilo veľmi zodpovedne, zo svojho rozpočtu financovalo veľké množstvo investičných akcií, opravy a údržbu komunikácii, sociálny program, chod školských zariadení, šport, kultúru, odvoz odpadu, starostlivosť o zeleň a mnoho ďalších verejnoprospešných služieb. Okrem toho každý rozpočtový rok mesto končilo vysokým prebytkom, ktorý následne tvoril prostriedky rezervného fondu určené na ďalšie investície v meste. Okrem predpokladaných príjmov do rozpočtu sme však zamerali aj na získavanie externých zdrojov v podobe nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z tzv. eurofondov alebo dotácii zo štátneho rozpočtu, TSK ale od súkromných poskytovateľov alebo nadácii. A môžeme neskromne konštatovať, že naše úsilie bolo úspešné, o čom svedči fakt, že v rokoch 2019 – 2022 boli schválené pre mesto externé zdroje cez rôzne výzvy a projekty v celkovej výške takmer 5 705 000 EUR.

Získali sme zdroje na výstavbu 36 nájomných bytov na Kolonke v objeme 1 566 630 EUR, NFP na výstavbu kompostárne na spracovanie bio (zeleného aj kuchynského) odpadu produkovaného v meste, vrátane techniky vo výške 1 838 981,53 EUR, ako veľké zadosťučinenie vnímame získanie NFP na rekonštrukciu autobusového nástupišťa pri hlavnej železničnej stanici vo výške 1 330 668,51EUR, ktorá sa bude realizovať v najbližších mesiacoch a azda najväčšiu radosť nám urobila správa o schválení dotácie na revitalizáciu amfiteátra na Lachovci (139 092,82 EUR), pretože o tieto financie mesto žiadalo opakovanie viackrát, až sa to napokon podarilo práve tento rok. Nemôžeme opomenúť granty súvisiace s vybudovaním kamerového systému a najmä bezplatnej WiFi v meste, ktoré zvyšujú kvalitu bývania v našom meste. Mnoho dotácii sme získali na zakúpenie nových kníh do knižnice, obnovu detských ihrísk, dotácie smerovali do našich DHZ v jednotlivých častiach mesta a v každej základnej škole v meste sa podarilo cez granty obstarať odborné učebne podľa potrieb školy. Získali sme zdroje z fondov EÚ na prefinancovanie mzdových nákladov na opatrovateľskú službu a to na obdobie 24 mesiacov, taktiež sme boli úspešní pri grantoch súvisiacich s pandémiou COVID.

Každý jeden projekt si vyžadoval spracovať projektový zámer, pripraviť podklady, častokrát veľmi rozsiahle , vypracovať žiadosť o NFP vrátane množstva príloh, čo je nesmierne odborne aj časovo veľmi náročná agenda. O to viac ma teší, že väčšinu projektov sme zvládli pripraviť interne, vlastnými personálnymi kapacitami, čo by bez zanietenia, odhodlanosti a vytrvalosti mojich kolegov nebolo možné, za čo im veľmi ďakujem.

A ideme ďalej… pred pár dňami sme sa dozvedeli, že nám bol schválený cez MPSVaR SR projekt vybudovania inovatívneho detského ihriska „Rodinka na sídlisku Sedlište“ v hodnote 38 600 EUR, ktorý sa bude v nasledujúcich mesiacoch realizovať. V procese odborného posúdenia sa v súčasnosti nachádzajú už podané žiadosti o NFP v celkovom objeme 1 217 342,52 EUR a to na projekt vybudovania jaslí pre deti do 3 rokov v areáli ZŠ Slovanská v Horných Kočkovciach, projekt revitalizácie verejného priestranstva na Sedlišti (v blízkosti ZŠ Mládežnícka), projekt modernizácie a inovácie technického vybavenia a zariadenia priestorov Púchovskej kultúry, s.r.o. v objekte KVC, na schválenie ktorých netrpezlivo čakáme. No a už boli zverejnené prvé výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, do ktorých sa mesto taktiež plánuje zapojiť, pretože je potrebné riešiť investičný dlh na budovách a objektoch mesta so zameraním na zníženie ich energetickej náročnosti a dosiahnutí úspor na spotrebe energií. A pomaly sa rozbiehajú výzvy z nového Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, ktoré určite prinesú množstvo príležitostí pre mesto získať nenávratné finančné prostriedky v rôznych oblastiach.

JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ