Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny štyroch všeobecne záväzných nariadení a mestské dotácie

289

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 22. júna 2023 do Divadla Púchov.

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo 18 poslancov, ospravedlnil sa poslanec Rudolf Marman. Po pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta hlavný kontrolór mesta Jozef Motúz predložil poslancom správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023 a Správu č. 2/2023 z kontroly dodržiavania príslušnej legislatívy, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v MŠ Nosice.

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh VZN č. 4/2023 o symboloch mesta Púchov a ich používaní. Predkladaný návrh VZN stanovuje používanie symbolov mesta Púchov, súhlas s používaním symbolov mesta Púchov, sankcie za neoprávnené, nevhodné používanie erbu, používanie erbu neprimeraným spôsobom, ktorým by sa prejavovala neúcta k tomuto symbolu. Cieľom navrhovaného VZN je definovať symboly mesta a zároveň upraviť pravidlá používania symbolov, odstrániť niektoré nejasnosti a zrejmé nesprávnosti nachádzajúce sa v predpise, ktorý danú oblasť doteraz upravoval.

Poslanci prerokovali a schválili návrh VZN č. 7/2023, ktoré upravuje podmienky udelenia Čestného občianstva mesta Púchov, podmienky udelenia Ceny mesta Púchov a konanie o jej udelení, podmienky udelenia Ceny primátora mesta Púchov a postup pri jej udelení, náležitosti slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva, náležitosti slávnostnej listiny o udelení Ceny mesta Púchov a náležitosti listiny o udelení Ceny primátora mesta Púchov.

V ďalšom bode zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 8/2023, ktorým Mesto Púchov ako správca dane ustanovuje oslobodenie od dane pri zdravotníckych zariadeniach v meste Púchov z dôvodu zabezpečenia zníženia nákladov na prevádzku ambulancií odborných a všeobecných lekárov.

Poslanci prerokovali a schválili VZN č. 9/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov, ktorým Mesto Púchov pristupuje z dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku, ktoré musia kopírovať aktuálne platnú legislatívu ako aj aktuálne podmienky vyplývajúce z aktuálne platných cien za uloženie odpadu na skládku. V zmysle zákona o odpadoch sú obce a mestá povinné pred uložením odpadu na skládku tento mechanicko-biologicky upraviť (oddeliť biologickú časť odpadu), čo zvyšuje náklady na uloženie odpadu o viac ako 1,5-násobne. Táto úprava bude realizovaná priamo na skládke odpadu. Zároveň v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a záverov kontroly NKÚ mesto môže na úhradu nákladov použiť len príjmy z poplatku za komunálny odpad a DSO, nesmie na nakladanie z odpadmi doplácať z vlastných a ani iných zdrojov. Aktuálna výška poplatku za KO a DSO od 1.1.2024 bude predstavovať sumu 0,136 Eur/osoba/deň (aktuálne platná je suma 0,092 Eur/osoba/deň). Vo VZN ďalej upravuje a upresňuje formulácie jednotlivých ustanovení (zvlášť pri ustanoveniach o odpustení poplatku), pričom kladie dôraz na jednoznačnosť požadovaných podkladov. VZN nezabudlo ani na zníženie sadzby poplatku pre študentov a pracujúcich mimo mesta Púchov na 0,045 €/osoba/deň, pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov nad 62 rokov na 0,10 €/osoba/deň. Zároveň bola v ďalšom bode Dodatok č. 1 – Zásady podpory seniorov v meste Púchov schválená zvýšená podpora pre samostatne žijúcich seniorov nad 70 rokov zo súčasných 14,60 Eur na 20,- €/osoba/rok.

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nový návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Púchov. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet mesta je už súčasťou nášho mesta niekoľko rokov a schválením aktuálneho znenia došlo k formálnej úprave termínov a naplneniu niektorých požiadaviek, ktoré doterajšia prax pri využívaní participatívneho rozpočtu priniesla.

V bode Úprava rozpočtu Mesta Púchov – jún 2023 poslanci schválili navýšenie schváleného úveru vo výške do 800.000,- € od Československej obchodnej banky, a.s. o 300 000,- € s podmienkami úroková sadzba 1,99 % p.a. – FIX, bez zabezpečenia, splatnosť 10 rokov, poplatok za poskytnutie úveru 0,- €, poplatok za vedenie úverového účtu 0,- € za účelom financovania investičných akcií mesta.

Poslanci ďalej prerokovali a schválili mestské dotácie:

– 1.500,00 € pre NO Stredisko Evanjelickej Diakonie Púchov na projekt „Vyrastať je zábava“ – zvyšovanie odbornosti zamestnancov zariadenia, vybavenie priestorov, dodávateľské služby v súvislosti so základnou prevádzkou zariadenia, pracovné pomôcky na výchovu a vzdelávanie klientov zariadenia,

– 10.000,00 € pre OZ Gavurka na projekt „Dom ošetrovateľskej starostlivosti v Púchove“ – zaplatenie nájmu za priestory v NsP Zdravie Púchov na 1. poschodí blok C,

– 2.000,00 € pre OZ MŔTVA KOSŤ na podujatia 10. narodeniny MŔTVEJ KOSTI – výstava a koncerty dvoch slovenských kapiel, cesta Rozpralesom 2023, séria herných večerov, Vianočné ladenie – autorské honoráre, poplatky SOZA, marketing, materiál, spoločenské stolové hry, odmeny pre deti, divadlo pre deti, atrakcie pre deti, pitný režim, občerstvenie, tričká pre dobrovoľníkov, doprava, aftermovie, tlač sprievodných materiálov,

– 500,00 € pre OZ FIGHT CLUB PÚCHOV na projekt „ROK BOJOVÝCH ŠPORTOV 2023“ – výstroj, výdavky na energie, vecné ceny, propagačné materiály, kancelárske potreby, občerstvenie, nájom krytého priestoru,

– 11.300,00 € pre OZ Plavecký klub Matador Púchov na zabezpečenie dopravy, náklady spojené so športovými podujatiami (preteky a sústredenia) a prevádzkové náklady,

– 1.000,00 € pre OZ ŠK ODEMA – Tenis na prevádzkové náklady a energie športového klubu, s termínom realizácie do konca roka 2023.

– 4.300,00 € pre OZ Bedmintonový klub RACQUETS Púchov na prenájom tréningových priestorov, nákup pierkových košíkov, štartovné na turnajoch, nákup tréningových pomôcok, materiálno-technické zabezpečenie,

– 10.300,00 € pre OZ 1. VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV na udržanie a rozvoj dievčenského, prípadne ženského volejbalu v Púchove – úhrada výdavkov priamo súvisiacich s organizáciou komplexného tréningového procesu, výdaje na výstroj, vybavenie, vecné ceny, prenájom športových priestorov, poplatky Slovenskej volejbalovej federácií, dopravné náklady, stravovanie, ubytovanie, výdavky na cvičiteľov, trénerov alebo rozhodcov,

– 1.000,00 € pre OZ Športový klub Púchov na kempy, školy korčuľovania, trénovanie, tréningovú činnosť, zabezpečenie tréningových činností na zimných štadiónoch v Púchove, Dubnici nad Váhom, Trenčíne – prenájom ľadovej plochy, sústredenia, doplnky výživy a športové potreby,

– 6.200,00 € pre OZ Klub hokejbalu a florbalu Púchov na prenájom tréningových a zápasových priestorov, súťažno-organizačné poplatky, materiálne zabezpečenie,

– 1.000,00 € pre Eva Rosinová AB KIDS academy na podporu materiálno-technického zabezpečenia pre deti a mládež v tanečných zložkách, ako príspevok na tanečné látky, doplnky, krajčírske služby, príspevok na pokrytie štartovných a cestovných nákladov tanečných súťaží,

– 1.000,00 € pre OZ Krasoklub Púchov na krasokorčuliarske sústredenia/kempy, pre intenzívnu letnú prípravu detí do nastávajúcej súťažnej sezóny, krasokorčuliarske pomôcky, športové oblečenie, štartovné, prenájom ľadovej plochy v iných mestách na SR, štartovné,

– 3.200,00 € pre NO Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina na chod a plneniu úloh Slovenského Červeného kríža – pohonné hmoty, náklady na chod a údržbu služobných vozov SČK, energie, poštovné SČK a BDK, nákup reklamných predmetov, nákup uniforiem a pracovných odevov SČK, dezinfekcia a ochranné pomôcky,

Zastupiteľstvo prerokovalo Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov, z ktorých vyberáme štyri už zrealizované akcie:

– Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie garáže pri Makyte – časť odvodnenie, cena: 55.000,00 €
– Kolumbárium – ďalšia etapa, 54 buniek, dodávateľ AKTIV PRO, s.r.o., cena: 48.699,56 €
– Keblie – stabilizácia vozovky, dodávateľ František Briestenský – BAX, PB, cena: 48.006,54 €
– Odstránenie havarijného stavu – odvodnenie Pribinova ul., dodávateľ Služby Trník, cena: 2.987,54 €

Ďalšie investičné akcie mesta sú v procese realizácie: Prestavba objektov A a B na KOLONKE, Rekonštrukcia autobusového nástupiska, Kompostáreň mesta Púchov, Rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka, Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie garáže pri Makyte – časť spevnené plochy, Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Požiarna, Vybudovanie parkovacích miest na Obrancov mieru, Vybudovania parkovacích miest na Gorazdovej, PD rozšírenie vodovodu a kanalizácie Vieska Bezdedov, realizácia Potôčky Samoty, Rekonštrukcia letného kúpaliska, Realizácia prvkov Lesoparku podľa koncepcie: lesného schodisko ku včelnici, lesná učebňa, vstupná brána, Realizácia Detské ihrisko Rodinka, Realizácia UV žiarič krytá plaváreň, Jasle Slovanská, Prístrešok DS Nosice a Doplnenie verejného osvetlenia Sedlište.

Poslanci schválili projektový zámer rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ Slovanská, zapojením sa do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR alebo Programu Slovensko 2021-2027 zameranej na výstavbu a rekonštrukciu školskej infraštruktúry alebo znižovanie energetickej náročnosti budov – zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov alebo inej dotačnej schémy zameranej na tento cieľ. Schválili tiež projektový zámer spracovania projektovej dokumentácie a vybudovania cyklotrás na území mesta Púchov, ktoré prepoja centrum mesta a jeho širšie okolie so železničnou stanicou a priemyselným areálom CONTINENTAL a to zapojením sa do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR alebo Programu Slovensko 2021-2027 alebo inej dotačnej schémy zameranej na tento cieľ.

Záver rokovania zastupiteľstva tvorili obvyklé body: Prevody, nájom, Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ, Rôzne a Interpelácie. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu vedenia Autobusovej dopravy Púchov, s.r.o. o uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Púchov, ktorým sa mení cestovný poriadok. Poslanci schválili uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Púchov a Slovenským zväzom cyklistiky, o.z. pri organizovaní športovo-kultúrneho podujatia – Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2023. Ide o zorganizovanie záveru piatej etapy a tiež jej slávnostného vyhodnotenie spolu so sprievodným programom, ktoré sa má uskutočniť dňa 17. septembra 2023 v Púchove.

Mesto Púchov má záujem revitalizovať existujúci športový areál v priestoroch Základnej školy Gorazdova. Súčasťou obnovy je rekonštrukcia existujúcej asfaltovej plochy na nové viacúčelové ihrisko slúžiace na viacero športov (hokejbal, nohejbal, florbal), výstavba nového detského ihriska a rekonštrukcia existujúceho ihriska na multifunkčné ihrisko. Súčasťou obnovy je aj osadenie nového defibrilátora na fasádu susediacej školskej budovy. Areál bude po dokončení využívaní školou a žiakmi a taktiež prístupný pre širokú verejnosť podľa vopred určeného prevádzkového poriadku. Poslanci schválili projektový zámer a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v rámci výzvy vyhlásenej MIRRI SR č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity zameranej na podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky za účelom realizácie projektu „Voľnočasový športový areál Ul. Gorazdova“ max. vo výške 400.000,00 €.

Ako posledné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zámer výstavby Účinného energetického zdroja v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU, s.r.o., s realizáciou do konca roka 2025, v predpokladanom finančnom objeme 3.500.000 € bez DPH.

Najbližšie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 28. septembra 2023.

Slavomír Flimmel