MUDr. V. Bršiak o novele Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

852

Dňa 1.12.2017 vstúpila do platnosti novela zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aké zmeny a nové povinnosti priniesla táto právna úprava, sme sa opýtali MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

Aké zmeny priniesla novela zákona pre zamestnávateľov?

Od 1. 12. 2017 sa ruší oprávnenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika či bezpečnostnotechnickej služby na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre kategóriu prác 1 a 2. To znamená, že každý zamestnávateľ bez ohľadu na počet zamestnancov musí mať zmluvu s PZS alebo s verejným zdravotníkom s minimálne dvojročnou praxou. Pre jednotlivé povinnosti zamestnávateľa je možné zabezpečiť plnenie požiadaviek aj dohodou na konkrétne činnosti bez trvalej zmluvy napr. vypracovanie dokumentácie, posudky o riziku, školenia atď. Zmena spôsobila zvýšenie administratívnej záťaže pre kategóriu prác 1 a 2, najmä povinnosť vypracovávať posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre všetky faktory práce na pracovisku.

Aký je rozdiel medzi prácou bezpečnostného technika a PZS?

Práca bezpečnostného technika je veľmi potrebná. Dohliada hlavne na dodržiavanie pravidiel v činnosti technických a iných zariadení, kde by mohol zamestnanec utrpieť úraz. PZS má za úlohu dlhodobo sledovať a vyhodnocovať faktory pracovného prostredia (napr. hluk, osvetlenie, prašnosť, vibrácie, mikroklimatické podmienky, fyzickú záťaž, ergonómiu atď.).

Musí zamestnávateľ uzavrieť zmluvu s PZS?

Zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov zaradených do kategórie 1. a 2., nie je povinný uzavrieť s PZS alebo oprávnenou osobou kontinuálnu zmluvu, ale napriek tomu musí plniť všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon. Problémy nastanú pri stanovovaní cien za jednotlivé úkony napr. telefonát, email, osobná konzultácia, vypracovanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, šetrenie podozrenia na chorobu z povolania, posúdenie vhodnosti OOPP, rôzne typy školení (napr. prvá pomoc, chemický faktor, ergonómia pracoviska atď.). Každý takýto úkon ma inú odbornú a časovú náročnosť, napr. posúdenie a kategorizácia hlukovej záťaže sa nedá porovnať s posudzovaním chemických škodlivín a už vôbec nie s posúdením fyzickej záťaže atď.

Určuje Zákon č.355/2007 sankcie pre zamestnávateľov?

Neplnenie povinností uložených Zákonom č.355/2007 Z.z. na úseku ochrany zdravia pri práci je správnym deliktom na úseku verejného zdravotníctva a príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi (vo výške 150 až 20.000 EUR) alebo právnickej osobe (vo výške 2.000 až 50.000 EUR).

Koľko je v súčasnosti oprávnených firiem na výkon PZS?

Na Slovensku túto činnosť vykonáva v súčasnosti 83 firiem. Z toho dve sú aj v Púchove. Jedna je Pro Benefit s.r.o., kde som odborným garantom a druhá je FM Consulting, spol. s.r.o., kde odborným garantom je MUDr. Mária Komorová.

Čo zabezpečuje PZS pre zamestnancov?

PZS posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika. PZS ďalej poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov, ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia a ochranu pred chorobami z povolania. PZS organizuje vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, poskytuje informácie zamestnancom z oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie. PZS vykonáva lekárske preventívne prehliadky a tiež posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu.

Zhováral sa S. Flimmel