Musíme nosiť rúško aj na súkromnej záhrade či pozemku?

452

Od 25. marca až do odvolania platí povinnosť nosenia ochrany na tvári, ktorá prekrýva nos a ústa. Uvedená povinnosť vyplýva z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a od 21. apríla 2020 je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

  • detí do 2 rokov veku
  • osôb so závažnými poruchami autistického spektra
  • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
  • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
  • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
  • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pričom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či v „kabíne vozidla verejnej dopravy“ platia výnimky. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, nemusia rúško nosiť deti do 2 rokov a osoby so závažnými poruchami autistického spektra.

Opatrenia jasne vymedzujú, že povinnosť nosiť rúško sa vzťahuje na pohyb na verejnosti, teda v priestoroch, ktoré sú verejnosti prístupné.

Priestorom prístupným verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore. Okrem verejných priestranstiev, ako je napr. park, námestie, cesta či verejná zeleň, sú verejnými priestormi aj obchody či reštaurácie.

Nariadenie o povinnosti nosiť rúško sa teda netýka priestorov, ktoré nie sú verejnosti prístupné, teda sa netýka ani súkromných obydlí či súkromných pozemkov. Je v záujme vlastníkov, aby boli súkromné pozemky jasne označené, aby neboli pochybnosti o tom, či ide o verejne prístupný priestor.

Ak teda niekto nemá na dvore alebo na záhrade, teda vo svojom súkromnom obydlí alebo na súkromnom pozemku, nasadené rúško, nemožno to považovať za porušenie povinnosti nosiť rúško. Nasadenie rúška  vo svojom obydlí či na súkromnom pozemku, ak sú v blízkosti susedia, by však malo byť prejavom rešpektu a tolerancie voči ostatným, hoci to nie je povinnosť.

Výnimku z pohybu na verejnosti opatrenia stanovujú pre pohyb „v prírode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá jasnú definíciu, sme toho názoru, že ide o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a teda sa týka verejne prístupných lesov, lúk či parkov. Táto výnimka, keďže ide o verejný priestor, nijak nevplýva  na nosenie rúška v obydlí či na súkromnom pozemku. V prírode nemusia nosiť rúško osoby žijúce v spoločnej domácnosti, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov a osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Zdroj: srozvahou.sk, foto: pixabay