Nová kniha o „starej“ Považskej Bystrici

291

Kňaz, pedagóg a publicista ThLic. Mgr. DANIEL DIAN (1953) – duša pápežových návštev Slovenska, púchovský rodák, ktorý do svojich 13 rokov rástol (ako syn pre náboženské presvedčenie neustále prekladaného pedagóga) práve v Považskej Bystrici, kde neskôr pôsobil ako kaplán, spomína: „Kedykoľvek prídem do Považskej Bystrice alebo do Púchova, vždy mám pred sebou obraz týchto miest, ako si ich pamätám z detstva a študentských čias. Obraz Považskej Bystrice s jej chudobným námestím, ktorému dominoval kostol. Teraz ho vnímam ako moderné, ale ideológiou veľmi negatívne poznačené námestie, zvlášť panelák, ktorý musel byť predstavaný pred kostol…“

V predvianočných dňoch 2019 – zvykne sa povedať – „uzrela svetlo sveta“ kniha TAKÁ BOLA POVAŽSKÁ BYSTRICA sťa obrazový sprievodca reminiscencií na „starú“ Považskú Bystricu: 536-stranová i graficky pekne a profesionálne pripravená publikácia zanieteného zberateľa a lokálpatriota – MILANA BELÁSA (1952).

Autor spomienkového diela je vlastníkom rozsiahleho zbierkového fondu, ktorý neustále zveľaďuje, nenechávajúc si výsledky svojej mravčej práce iba pre seba, no chce sa o ne podeliť s ostatnými rodákmi a Bystričanmi: pripravil niekoľko „bystricky“ zameraných výstav a vydal viacero publikácií (Sláva a úpadok hradu Bystrica, Židia v Považskej Bystrici, Považská Bystrica na historických pohľadniciach, séria knižných portrétov tu narodených alebo žijúcich výtvarníkov – A. V. Fábry, I. Weiner-Kráľ, Z. Vaňousová-Kronerová, M. Sládek, J. Rojko, Z. Bobovská-Bošková).

Najnovšia Belásova publikácia, ktorú by sme pri príležitosti jej vydania práve v tomto čase – pred najkrajšími sviatkami roka mohli ovenčiť prívlastkom publikačných „Vianoc starej (čiastočne zmiznutej či stratenej) Bystrice“, môže svojím pohľadom obohatiť predchádzajúci celkový záber mesta v publikáciách zostavovateľa Mgr. B. Kortmana – Považská Bystrica a okolie kedysi a dnes (1998) a Považská Bystrica – Z dejín mesta (2006). Kniha je zostavená z dobových čierno-bielych fotografií, ktoré zachovali aj pôvodné ulice, zákutia, domy, objekty, dosvedčujúce, zároveň, niektoré udalosti vo vývine mesta, odohravšie sa v priebehu minulého storočia, osobitne v 30. – 70. rokoch, ale i dávnejšie predtým, i tie, čo prišli posledných desaťročiach.

Ulice Považskej Bystrice (s. 14 – 210), Historické domy a objekty (s. 212 – 458) a Sakrálne stavby a objekty (s. 460 – 531) sú podstatnými kapitolami diela, s prídavkom autorovho pohľadu na bystrickú históriu v štúdii Z dejín Považskej Bystrice (s. 10 – 12), keď v úvode knihy nájdeme tiež pozdravný príspevok primátora mesta a úvodné slovo vydavateľa. Priložené sú považskobystrické výročia v roku publikovania knihy a jazyková poznámka. Obálka knihy pripomína osobnosť „najväčšieho Slováka“ (2019) gen. M. R. Štefánika, ktorého pompéznou sochou hrdila sa Bystrica v 40. a prvej polovici 50. rokov minulého storočia, kým ju vtedajší politický režim v decembri 1955 neodstránil.

Publikácia Milana Belása vznikla v grafickej úprave Mgr. Ondřeja Trnku, texty a popisky fotografií prepísal a upravil pisateľ týchto riadkov, recenzovali ju prof. Ing. Peter Magvaši, CSc.a doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. Tlač: PN print, s.r.o. Do nedávno publikovanej monografie pohľadníc považskobystrickej proveniencie (2016) dostali sa, pravdaže, len tie reprezentatívne pohľady na mesto: „V tejto knihe je mojím zámerom priblížiť jej čitateľom a používateľom to, čo sa na pohľadnice nedostalo…“, teda, realistické obrázky z každodenného života a stavebného vývoja obce.

Autor chce vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zostavení a vzniku tejto považskobystrickej pamätnice, „bez podpory ktorých by to nebolo možné“: bude osobitne potešený, ak je tu kniha, ktorá osloví svojimi spomienkami (i nostalgiou) na už zašlé časy mesta a tým mladším priblíži miesta, kde sa odohrával životný príbeh ich rodičov, starých a prastarých rodičov – majúc, však, na zreteli, že „každé ľudské dielo možno realizovať vždy i lepšie“.

Jozef Borčányi
Ilustračné foto: FB Historická Považská Bystrica