Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.3.2020

80

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

– až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,

– zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie,

– vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota),

– meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade,

– uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach,

– vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest,

– vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

V priebehu 24.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil nové opatrenia:

 1. Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať‘ a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).

 2. S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 a) predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,

 b) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

 c) predajne drogérie,

 d) predajne novín a tlačovín,

 e) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

 3. S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

 4. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú :

 a) denné stacionáre § 40 zákona,

 b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,

 c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

 d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,

 e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

 f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

 g) denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“) a

 h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské jasle“).

 5. Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Zdroj: ÚVZ SR