Oslavy Mesiaca úcty k starším

140

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v stredu 16.10.2019 konali v Divadle Púchov tri stretnutia so seniormi.

Konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko vo svojom príhovore uviedol:

„Dnes mám tú česť byť v prítomnosti vás, vzácnych ľudí a povedať pár slov na oslavu jesene života, keďže tento mesiac je mesiacom úcty k starším. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu odráža v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Mesiac, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu zo vzácnych cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom.

Dovoľte mi, aby som vyslovila veľké poďakovanie za vašu celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré ste svojimi skutkami vytvárali a neustále i tvoríte. Tiež chcem vysloviť prianie, aby Vás zdravie neopúšťalo a prežili ste ešte veľa šťastia a spokojnosti v kruhu vašich milovaných. Verím, že do zbierky vašich pekných spomienok bude patriť i spomienka na tento milý a výnimočný deň, ktorý patrí vám všetkým.“

V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ Púchov pod vedením svojich učiteľov Ivana a Daniely Sadloňových. Prítomným jubilantom zahrali na klavíri, akordeóne, husliach a zaspievali piesne ako napr. Páslo dievča pávy, Z brezového dreva a Chodila dievčina. Po programe sa seniorom a jubilantom prihovorila primátorka Katarína Heneková:

„Zvykne sa hovoriť, že všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú búrku, čo sa však zastaviť nedá, je čas… Dnešné sviatočné posedenia v rámci Mesiaca úcty k starším a pri príležitosti životných jubileí púchovských seniorov patria vám. Aj takýmto spôsobom vám chceme pripomenúť, že na vás nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú ste vykonali.

Kedysi mali ľudia svojich starších vo veľkej úcte a radili sa s nimi pri každom závažnejšom životnom rozhodnutí. I v mojom živote som neraz v dôležitých okamihoch hľadala pomoc a radu u starších a skúsenejších. Ďakujem tým, ktorí ju poskytli mne, ale aj tým, ktorí svojimi životnými skúsenosťami pomohli ostatným.

Som rada, že v Púchove máme aktívnych seniorov, čo je dôkazom, že jeseň života viete žiť naplno. Svedčia o tom vaše aktívne stretávania sa v rámci niekoľkých organizácií, či už je to Jednota dôchodcov Slovenska, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Liga proti reumatizmu a ďalšie, ktoré majú fungujúce kluby na území mesta. Mesto Púchov ich činnosť aktívne podporuje, či už finančne, materiálne alebo organizačnou pomocou.

 Samotné mesto prevádzkuje Denné centrum seniorov, ktoré má svoje sídlo v klubovni na Námestí slobody. Prostredníctvom Divadla Púchov vám, seniorom, každý mesiac ponúkame možnosť navštíviť vybraný film za špeciálne zľavnené vstupné. Veľmi obľúbené sú pravidelné Čaje pre seniorov, ktoré pre vás organizujeme každý mesiac. Najbližšie sa takto stretneme 23. októbra s hudobnou skupinou Progres.

Snažíme sa vám uľahčovať seniorský život aj formou rôznych zliav, napríklad zvýhodnených obedov za jedno euro pre seniorov s nižším dôchodkom alebo bezplatnú mestskú autobusovú dopravu. V neposlednom rade sú to osobné stretnutia s vami, ktoré môžete so mnou absolvovať na radnici alebo v rámci právneho poradenstva pre členov Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.

Milí seniori, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a vašich jubileí vám želám najmä veľa zdravia, Božieho požehnania, aby vás neopúšťal entuziazmus a záujem o všetko dianie okolo seba. Aby vám ani starosti a ťažkosti, ktoré sa vo vašom živote vyskytnú, nedokázali vziať vašu radosť zo života. Teším sa z toho, že sme tu dnes všetci spolu a že si užijeme príjemný deň.“

Prítomným seniorom a jubilantom okrem primátorky mesta Kataríny Henekovej a jej zástupcu Lukáša Ranika kvetinkou osobne zablahoželali aj poslanci mestského zastupiteľstva Angela Lazorová, Irena Kováčiková, Emil Filo, Rudolf Marman, Peter Žiačik, Pavel Melišík a Ľubica Kuchařová.

Slavomír Flimmel