Pilotné výzvy na získanie dotácií na obnovu rodinných domov boli spustené minulý týždeň

184

Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Plánu obnovy pre domácnosti. Celkovo sa plánuje do r. 2026 podporiť obnova okolo 30.000 rodinných domov.

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Investície do znižovania emisií sa teda vráti občanom v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Kto má nárok na dotáciu?

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 1. 1. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy a na hospodárske účely nie viac ako 20% jeho kapacity.

O poskytnutie dotácie na obnovu domu môže žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie.

Aká je výška dotácie?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

 • 14.000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou
 • 19.000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Ak však spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať dotáciu vo výške do 15.000€ + DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

 • máte v osobnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 • ste osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou s viac ako 4 deťmi

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Na čo budem môcť využiť dotáciu?

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Súčasťou obnovy domu môžu byť aj nasledovné opatrenia:

Inštalácia zdroje energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky: tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia, alebo iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.

Ďalšie podporené opatrenia:

 • inštalácia tieniacej techniky
 • Intenzívna a extenzívna zelená strecha
 • nadzemná a podzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • odstránenie azbestu

Ako dlho môže trvať obnova domu?

Ak realizujete obnovu na základe stavebného povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia). Ak je obnova domu len na základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Bude možné aj spätné preplatenie nákladov?

Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, tovary a služby objednané pred 1. 2. 2020. Tento dátum sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry. Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. 2. 2020.

Ako môžem získať dotáciu?

O dotácie na obnovu domov sa predpokladá veľký záujem. Z vyše milióna domov na Slovensku bude môcť získať dotáciu iba 30.000. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať prostredníctvom online formulára zverejneného na webovej stránke obnovdom.sk. Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, že máte požadovanú dokumentáciu. Na webovej stránke obnovdom.sk nájdete tiež všetky dôležité dokumenty a príručky pre žiadateľov.

Informácie môžete získať okrem webu (obnovdom.sk) aj telefonicky na zelenej linke: 0800 144 440 (pracovné dni od 8:00 do 18:00).

Kedy sa spustí program obnovy rodinných domov?

Pilotné výzvy – 1. pre štandardnú skupinu žiadateľov a 2. pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov („pilotné výzvy“), boli vyhlásené 6. septembra 2022. V tento deň boli zároveň oficiálne otvorené regionálne kancelárie v 10 mestách na Slovensku.

Výzvy sú otvorené do konca februára budúceho roka. Ak obnovu domu neplánujete tak rýchlo, môžete požiadať o dotáciu aj neskôr, pretože obnova domov bude pokračovať až do roku 2026. Ročne sa na tento účel minie približne 150 miliónov eur. Podľa ministra Jána Budaja ide o primerané tempo, ktoré nespôsobí skokový nárast cien stavebných materiálov alebo ich nedostatok.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia