Poslanci schválili nové zásady rozpočtového hospodárenia mesta

119

V stredu 24. februára 2021 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Pavel Melišík, Ľubica Kuchařová, Peter Bílik, Roman Špaček, Emil Filo a Marián Mišún.

Správy hlavnej kontrolórky mesta

Primátorka mesta Katarína Heneková po úvodných slovách udelila slovo hlavnej kontrolórke mesta Marte Kaveckej, ktorá predložila poslancom niekoľko kontrolných správ. Po kontrole uznesení MsZ poslanci prerokovali správu z kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, transparentnosti a príslušných legislatívnych predpisov pri verejnom obstarávaní zákaziek na vybranej vzorke verejných obstarávaní za prvý polrok 2020, správu z kontroly o plnení opatrení prijatých k zisteniam z kontroly č. 8/2018 vykonanej v mestskej spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s.r.o. a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2020. Poslanci uvedené správy vzali na vedomie a schválili s účinnosťou od 1. 3. 2021 pravidelnú mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke mesta Marte Kaveckej vo výške 15 percent mesačného platu.

VZN o určení výšky dotácie na žiaka mestských škôl

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniela Gabrišová predložila poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Púchov pre rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Púchov č. 12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2021. Základom pre výpočet dotácie bol návrh štátneho rozpočtu pre rok 2021. Z predpokladaného výnosu DPFO na rok 2021 bol pre školstvo vypočítaný jednotkový koeficient 91,81 €/PPŽ, ktorý bol použitý pre výpočet výšky dotácie na žiaka v schválenom VZN č. 12/2020 v decembrovom MsZ. Uvedený koeficient po schválení štátneho rozpočtu na rok 2021 bol však znížený z 91,81 € na 91,47 €.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2021

V ďalšom priebehu rokovania zastupiteľstva predložila vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská na schválenie poslancom návrh úprav rozpočtu, ktoré schválila ekonomická komisia. Išlo o dorozpočtovanie vlastných príjmov školskej jedálne ZŠ J. A. Komenského (47.000 €), presun medzi položkami ZUŠ (32.300 €) a čerpanie rezervného fondu mesta – stavebné úpravy ZUŠ, rekonštrukcia komunikácie pri Hydrocentrále Nosice, realizácia parkovacích miest Plecháč, Obrancov mieru, Komenského, rekonštrukcia cesty Komenského, Vansovej, oplotenia cintorína v Hrabovke, odvodnenie komunikácie 1. mája a nákup odpadových nádob – polopodzemných kontajnerov. Poslanci návrhy schválili.

Zmena odmeňovania zástupcu primátora

V Púchove (na rozdiel od iných miest) bola dlhé roky funkcia zástupca primátora len čestnou funkciou bez určenej pracovnej náplne a platu. Vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy Zuzana Brindzová predložila na základe záverov z rokovania decembrového MsZ návrh zmien zásad odmeňovania volených orgánov mesta Púchov, ktoré umožnia primátorke mesta zástupcovi primátora udeliť odmenu za vykonanie práce, ktorou bude poverený. Podľa nových zásad môže tak urobiť najviac dvakrát za rok, podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určenej primátorom, sumárne najviac vo výške 70 percent mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Odmenu určuje primátorka mesta na základe úloh, ktorých rozsah je uvedený v písomnom poverení a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

Nové zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská predložila zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie nové zásady rozpočtového hospodárenia mesta Púchov, ktoré upravujú v súlade s právnymi predpismi rozpočet mesta, rozpočtový proces mesta, pravidlá rozpočtového hospodárenia, finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadených mestom, k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom a k ďalším právnickým osobám. Zásady upravujú aj proces prípravy, schvaľovania, hodnotenia a kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta, hodnotenie a kontrolu subjektov zriadených mestom a tiež stanovujú úlohy a kompetencie orgánov mesta v rozpočtovom procese. Poslanci nové zásady jednomyseľne schválili.

Zmeny rokovacieho poriadku mestskej rady

Pandémia COVID-19 si vynútila vydanie viacerých nových predpisov, ako aj aplikáciu viacerých právnych pravidiel, ktoré sa bežne neuplatňujú a vzťahujú sa len na mimoriadne situácie. Minulý rok NR SR schválila novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá obsahuje osobitné pravidlá pre rokovanie orgánov samosprávy na obdobie krízovej situácie. Upravuje možnosti uskutočniť zasadnutie mestskej rady s využitím prostriedkov komunikačnej technológie (prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie). Môže ísť o komunikáciu cez videokonferenciu alebo komunikáciu prenosom zvuku bez obrazu (napr. konferenčný hovor). Výnimočne umožňuje uskutočniť zasadnutie mestskej rady výmenou písomných prejavov (korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov). Toto hlasovanie sa nazýva aj hlasovanie per rollam. Predstavuje vyjadrenie názoru jednotlivých členov mestskej rady mimo konania jej zasadnutia. Vedúca oddelenia Zuzana Brindzová predložila návrh zmien rokovacieho poriadku mestskej rady pre tento účel. Zastupiteľstvo navrhované zmeny schválilo.

Vysporiadanie finančných prostriedkov ADP, a.s.

V ďalšom bode poslanci schválili použitie prostriedkov z rozdielu medzi výškou straty vo verejnom záujme a poskytnutými prostriedkami na úhradu tejto straty zo strany mesta za rok 2020 aj na krytie časti strát vzniknutých z dôvodu opravy chýb minulých účtovných období spoločnosti Autobusová doprava Púchov (ADP), a.s. za roky 2009 až 2019 v sume 45.301,44 €.

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo vstup mesta Púchov do Únie miest Slovenska. V súčasnosti je členom Únie miest Slovenska 57 miest, z toho všetky krajské mestá a väčšina okresných miest.

Informácia o investičných akciách mesta

Poslanci tiež vzali na vedomie Informáciu o investičných akciách mesta, ktorú predložil vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Miroslav Svorada. Z predložených projektov vyberáme projekt Stavebné úpravy budovy ZUŠ s predpokladanými nákladmi 243.800 €. Prebieha realizácia stavby s pravidelnými kontrolnými dňami vysúťaženým dodávateľ MIPE Invest, s.r.o. Varín. Zároveň prebieha príprava dodatku k zmluve o diele z dôvodu predĺženia termínu v súvislosti s Covid-19 a odkrytia pôvodných konštrukcií s potrebou doplnenia materiálov a naviac prác nevyhnutných v pokračovaní realizácie. Realizácia projektu Nosice – odvodnenie miestnej komunikácie od Hydrocentrály k starej škole bola ukončená v koncom roku 2020 dodávateľom Antonom Miškechom (Považské Podhradie) v sume 21.749 €. V najbližšom období sa vykonajú stavebné úpravy kultúrnych domov Hoštiná a Ihrište, rekonštrukcia vežičky hasičskej zbrojnice v Horných Kočkovciach, rekonštrukcia zasadačky MsÚ a doplnenie žalúzií v Divadle Púchov. Ostatné investičné akcie sú v štádiu príprav projektovej dokumentácie.

V závere roka sa podarilo pripraviť projekt Pamäť lesa k možnosti využívania Lachovca ako lesoparku ktorý priblíži obyvateľom mesta históriu jeho založenia ako Jubilejného lesa v roku 1928. Potrebnú dokumentáciu zabezpečil Ing. arch. Marek a Peter Guga, m.A.g. Trenčín v spolupráci s Ing. Palkechovou a Akad. soch. Mosným so žiadosťou o finančné prostriedky vo výške 28.000 € v rámci cezhraničnej spolupráce cez Fond malých projektů.

Záver rokovania

Keďže v čase pandémie Covid-19 nechceli poslanci zbytočne predlžovať čas rokovania, záverečné body prebehli pomerne rýchlo. Po zvyčajných bodoch predaj, kúpa, nájom zastupiteľstvo vzalo na vedomie písomne predložené správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ a tiež záverečnú správu o stave mesta Púchov za rok 2020, ktorú predložila primátorka mesta Katarína Heneková. V bode rôzne konateľ Mestského bytového podniku, s.r.o. Tibor Luhový predstavil plánované investičné akcie v energetike na rok 2021. V závere rokovania primátorka mesta informovala poslancov o aktuálnych problémoch mesta s pravidelným testovaním na Covid-19 a poslanci predložili niekoľko interpelácií vedeniu mesta.

Text a foto: Slavomír Flimmel