Pozitívny vývoj cien tepla v meste Púchov

133

V roku 2023 došlo v rámci celej Slovenskej republiky k výraznému nárastu cien energií. Nárastu sa nevyhli ani ceny tepla. Podľa zverejnených informácií Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na prelome rokov 2022 a 2023 predstavovalo priemerné zvýšenie regulovanej ceny tepla 112%. Schválené ceny v rozhodnutiach vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví sa z tohto dôvodu stali neúnosné pre väčšinu obyvateľstva v SR a na základe tejto skutočnosti bol štát nútený spustiť schému kompenzácií. Dňa 15.12.2022 prijala Vláda SR nariadenie Vlády SR č. 464/2022 Z.z., ktoré zastropovalo na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 nárast ceny za dodávku tepla do bytových objektov na úrovni maximálne 20 Eur za MWh vrátane DPH oproti roku 2022.

Naša spoločnosť do tejto schémy nespadala. Dôvodom bolo, že medziročný nárast ceny tepla v meste Púchov bol nepatrný a ani zďaleka sa nepribližoval k sume 20 Eur za MWh. Na obdobie od 1. januára 2023 nám bolo rozhodnutím URSO schválená jednozložková cena 103,647 €/MWh. Následne bola upravená v mesiaci marec na sumu 106,347 €/MWh. K fakturácií tejto ceny sme pristúpili až od 1.4.2023 a používali ju do konca roka 2023. Momentálne už vieme predpokladať, že táto cena tepla nebude za rok 2023 konečná, pretože dodávateľ tepla má povinnosť zúčtovať plánované a skutočné náklady započítané do ceny tepla v termíne do 31. marca 2024. Keďže sme v priebehu roka uskutočnili viaceré opatrenia, ktorými sa nám podarilo znížiť plánované náklady, môžeme v mesiaci marec 2024 pristúpiť k zníženiu ceny tepla za celý kalendárny rok 2023 a to pre všetkých odberateľov tepla, čo sa občanom prejaví vo vyúčtovaní. Bližšie informácie uvedieme v článku, ktorý bude zverejnený v priebehu mesiaca marec.

V zmysle priloženého grafu s cenami tepla v našom regióne za rok 2023 vyplýva, že ceny tepla v meste Púchov patria medzi najnižšie v regióne. Zdrojom dát do grafu boli cenové rozhodnutia zverejnené na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Nakoľko vo väčších mestách je viacero dodávateľov tepla uvádzame v grafe cenu za dominantného dodávateľa.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov – výrobca a dodávateľ tepla
Tibor Luhový, konateľ, Gabriel Repatý, prokurista
Foto: Slavomír Flimmel