Súdny spor Podniku technických služieb s firmou WOOD ENERGY

352

Podnik technických služieb mesta, s.r.o. vedie na Okresnom súde v Považskej Bystrici právny spor s firmou WOOD ENERGY, s.r.o., ktorá žiada od púchovskej mestskej spoločnosti zaplatenie pokuty 112.705 eur.

Podnik technických služiebzastupuje JUDr. Anton Školek, ktorý dňa 29.10.2019 o prebiehajúcom súdnom spore informoval mestské zastupiteľstvo a púchovskú verejnosť. Po rokovaní mestského zastupiteľstva Púchovským novinám poskytol aj ďalšie doplňujúce informácie.

O čo vlastne ide v tomto spore?

Krátko po komunálnych voľbách v roku 2014, predtým ako stihlo nastúpiť novozvolené vedenie mesta, podpísal konateľ Podniku technických služieb Ing. Ján Krajčovič zmluvu s firmou WOOD ENERGY o vývoze komunálneho odpadu na skládku Semeteš pri Čadci. Do roku 2014 takéto zmluvy uzatváralo mesto a Ing. Krajčovič sa nedávno pre týždenník MY vyjadril, že „Zmluva zostala pôvodná ako s mestom, vôbec sa nemenila, len na obdobie 2015 sme ju už podpisovali my“. To podľa JUDr. Školeka nie je pravda, pretože už zmluvu na rok 2014 uzatváral Podnik technických služiebzastúpený Ing. Krajčovičom. Zmluva na rok 2015 je navyše zásadne iná – prvýkrát je v nej stanovené množstvo 5.500 m³ odpadu, ktoré sa mesto zaväzuje vyprodukovať za rok, a to pod hrozbou pokuty. V zmluve bola dohodnutá tzv. exkluzivita vývozu odpadu pre firmu WOOD ENERGY. V prípade jej porušenia je prevádzkovateľ skládky oprávnený požadovať zaplatenie pokuty vo výške 5-tisíc eur za každé jednotlivé porušenie exkluzivity. Obidve strany si tiež dohodli odlišný spôsob doručovania písomností, ako ustanovuje Občiansky zákonník.

V roku 2015 autá Podniku technických služieb podľa tejto zmluvy vyviezli komunálny odpad na skládku Semeteš celkovo 1.105-krát a najazdili viac ako 140.000 kilometrov. Spotreba nafty za rok 2015 bola 50.000 litrov a navyše sa veľa financií minulo na opravy a údržbu áut. Zmluva s firmou WOOD ENERGY bola pre Podnik technických služiebmesta veľmi nevýhodná. Podľa vyjadrenia dnešného konateľa spoločnosti Ing. Miloša Svobodu jeho predchodca skládku nevybral v súťaži, a preto bola cena za uskladnenie odpadu neprimerane vysoká. Odpad sa v Semeteši ukladal za 38 eur/tonu, neskôr za 33 eur/tonu odpadu. Novým konateľom vysúťažená cena bola 26,80 eur/tonu odpadu, za ktorú ukladáme odpad v Dubnici dodnes.

Spor o termín doručenia výpovede zmluvy

Konateľ Podniku technických služieb Ing. Krajčovič pod tlakom dozornej rady a vedenia mesta, ktoré upozorňovalo na nevýhodné podmienky zmluvy, vypovedal zmluvu so spoločnosťou WOOD ENERGY. Urobil tak listom, ktorý zaslal dňa 28.9.2015 a ktorý firma WOOD ENERGY fyzicky prevzala až dňa 2.10.2015. Podľa právneho zástupcu JUDr. Školeka je nespornou skutočnosťou (potvrdzuje to výpis sledovania zásielky), že výpoveď sa dostala do sféry dispozície adresáta dňa 29.9.2015, čo je v zmysle Občianskeho zákonníka postačujúce. Firma WOOD ENERGY výpoveď zmluvy neuznala s odvolaním sa na znenie zmluvy. Celkovo si od Podniku technických služieb nárokuje zaplatenie pokuty cca 2.177.000 eur spolu s úrokom omeškania a v aktuálnom súdnom spore žiada zaplatiť pokutu 112.705 eur.

JUDr. Školek dňa 16.8.2019 napísal Okresnému súdu Považská Bystrica: „Z čl. 5.1 Zmluvy o skládkovaní odpadu síce vyplýva, že zmluvné strany si spôsob a podmienky doručovania upravili odchylne od zákonného ustanovenia § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka, avšak toto zmluvné ustanovenie je neplatné pretože je v rozpore s kogentným ustanovením § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka… Právna úprava doručovania na základe vyššie uvedeného ustanovenia zabezpečuje spravodlivé vyvažovanie záujmov zmluvných strán a zároveň zabezpečuje právnu istotu zmluvných strán v oblasti doručovania. Adresátovi právneho úkonu poskytuje možnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu a taktiež istotu, aby účinky daného právneho úkonu nenastali bez toho, že mu to nebolo umožnené. Subjekt realizujúci právny úkon na druhej strane má istotu, že doručovaný právny úkon sa stane právne perfektným a vyvolá zamýšľané právne následky aj v prípade, že sa adresát vyhýba prevzatiu zásielky.“

Argumentoval aj uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31.1.2018: „Ak bola výpoveď zmluvy doručovaná poštou, pre začatie plynutia výpovednej doby je rozhodujúci deň, kedy bolo oznámenie o uložení doručovanej zásielky na pošte vhodené do poštovej schránky adresáta, bez ohľadu na to, kedy si adresát uloženú zásielku na pošte vyzdvihol.“

Problematickým je aj samotný nárok na pokutu

JUDr. Školek v liste okresnému súdu uvádza: „Samotné dojednanie zmluvnej pokuty považujeme za neplatné. Zmluvná pokuta musí mať legálny základ, t. j. musí byť v súlade so zákonom a musí byť zo strany dlžníka splniteľná. Zmluvná pokuta dojednaná v článku 4.6 je neurčitá a jej samotné uplatnenie ako akcesorického inštitútu závisí od nesplnenia povinnosti žalovaného, ktorej splnenie resp. nesplnenie nezávisí od vôle žalovaného. Žalovaný ako držiteľ odpadu sa nemôže zaviazať, že v priebehu roka dovezie na skládku odpadu žalobcu konkrétne množstvo odpadu, pretože táto skutočnosť závisí od skutočnosti, ktorú nemožno do budúcna predpokladať a to, že obyvatelia mesta Púchov vyprodukujú určité konkrétne množstvo odpadu… Takto dojednanú zmluvnú pokutu ako aj spôsob určenia jej výšky považujeme za zmluvnú pokutu, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom a preto ju považujeme za neplatnú.“

Vznesenie námietky zaujatosti sudkyne a celého súdu

Podnik technických služieb mesta prostredníctvom svojho právneho zástupcu trvá na právoplatnosti ukončenia zmluvy s firmou WOOD ENERGY v roku 2015 a odmieta jeho nároky na zaplatenie pokuty 112.705 eur. JUDr. Školek poslancom mestského zastupiteľstva uviedol, že bol šokovaný priebehom súdneho pojednávania, keď sudkyňa zamietla všetky jeho návrhy. Sudkyňa okresného súdu napriek množstvu predložených judikátov rôznych súdov, že ustanovenia Občianskeho zákonníka o spôsobe a podmienkach doručovania písomností nemožno zmluvou meniť, tvrdila opak.

JUDr. Školek nadobudol dojem, že sudkyňa Okresného súdu v Považskej Bystrici napomáha jednej zo sporových strán a vzniesol námietku zaujatosti sudkyne. Vzhľadom na podnet od občana, v ktorom sa uvádza podozrenie na možné ovplyvňovanie rozhodovania sudcov Okresného súdu v Považskej Bystrici zo strany bývalého primátora Mariána Michalca, vzniesol námietku zaujatosti aj na Okresný súd v Považskej Bystrici. Podľa JUDr. Školeka je tiež zaujímavé, že firmu WOOD ENERGY zastupuje právnická kancelária, pre ktorú pracuje syn bývalého primátora Mariána Michalca. Či je to len náhoda, nech si odpovie každý sám. Súdne pojednávanie plánované na deň 21.10.2019 bolo odročené na dobu, kým nebude rozhodnuté o námietkach zaujatosti.

Viceprimátor mesta Ing. Lukáš Ranik celú kauzu hodnotí: „Za tak veľmi nevýhodnou zmluvou pre mesto mohla byť snaha určitej skupiny ľudí obrať občanov mesta o peniaze cez poplatky za odpad a vymyslené zmluvné pokuty. Súčasné snahy v spoločnosti žiadajúce očistu prokuratúry a súdov od skorumpovaných osôb dávajú čoraz menší priestor na takéto aktivity. Uvidíme, či aj v tomto prípade zvíťazí spravodlivosť a občania nášho mesta. My preto spravíme maximum možného!“

Slavomír Flimmel