Územné rozhodnutie o umiestnení kanalizácie v Beluši nadobudlo právoplatnosť

47

Stavebný proces k vybudovaniu kanalizácie v obci Beluša sa posunul o krok ďalej. Územné rozhodnutie nadobudlo v januári 2024 svoju právoplatnosť. Odkanalizovanie doteraz nenapojenej zástavby sa týka oboch katastrálnych území Beluša i Hloža-Podhorie.

Navrhovanú splaškovú kanalizáciu by malo tvoriť 12 čerpacích staníc. Nachádzať sa budú na nasledujúcich uliciach a častiach obce Beluša: Beluša (centrálna časť obce), UL. Slatinská, Ul. Trenčianska Ul. P. O. Hviezdoslava, Ul. Kollárova, Ul. Staničná, Ul. J. Kráľa, Ul. Dr. Adámyho, Ul. Krížna, Ul. Farská, Ul. J. A. Komenského, Ul. Ľ. Štúra, Ul. Kpt. Nálepku, Ul. Mlynská, Ul. A. Sládkoviča, Ul. Slatinská a Belušské Slatiny, miestna časť Hloža a miestna časť Podhorie.

Väčšinu kanalizačného systému tvorí kanalizačná sieť gravitačného charakteru. Nové stoky sa pripájajú na existujúcu infraštruktúru na uliciach A. Sládkoviča, M. Kukučína, Dr. Adámyho, Ľ. Štúra, J. A. Komenského a Slatinskej, ktorá už odvádza odpadové vody na čističku odpadových vôd Beluša. Pre viac informácií odporúčame nahliadnuť do právoplatného rozhodnutia zverejneného na úradnej obecnej tabuli, viď nasledujúci odkaz: https://sdu.sk/1yfJ

Vybudovanie kanalizácie významnou mierou prispeje k zlepšeniu kvality života občanov a životného prostredia vrátane ochrany povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh. Hovorí prednosta obce Beluša Patrik Štrbák: „Budovanie kanalizácie so sebou nesie zložitú administratívnu časť, po ktorej bude nasledovať komplexná realizácia. V samotnom procese sme museli osloviť stovky rodín, ale odmenou nám bude najmä čistejšie prostredie našej obce a spokojnejší občania. Momentálne je odkanalizovaných asi 30 percent domácností v Beluši, po zrealizovaní tejto významnej investície bude miera odkanalizovania v obci približne 90 percent.“

Investorom a realizátorom investičnej akcie je Považská vodárenská spoločnosť.

Petra Martišová, ObÚ Beluša