V septembrových parlamentných voľbách môžeme odovzdať štyri preferenčné krúžky

78

Volič môže v septembrových parlamentných voľbách vložiť do obálky hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky, upozorňuje Ministerstvo vnútra SR na svojom webe.

Volič sa vo volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom. Okrsková volebná komisia mu vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Každý volič sa musí následne odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, za tzv. plentu.

Pri hlasovaní si volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať hlas. Ak volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, hlas pre politický subjekt sa počíta, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Po úprave lístka ho vloží do obálky, ktorú potom vhodí do volebnej schránky.

Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí lístky vrátiť a komisia mu vydá nové. Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí sankcia 33 eur.

Pre voľby do NR SR bolo v meste Púchov zriadených 18 volebných okrskov. Upozorňujeme na zmenu v okrskoch č. 5 a č. 6, kde volebné miestnosti sú presťahované zo Strediska občianskej vybavenosti do priestorov Klubu mladých CVČ na adrese Námestie slobody 1400/12, Púchov (prízemie budovy).

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz slúži pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. O vydanie hlasovacieho preukazu treba požiadať mesto svojho trvalého pobytu. Osobne je možné požiadať o hlasovací preukaz na Mestskom úrade v Púchove na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18  Púchov najneskôr posledný pracovný deň pred konaní volieb, t.j. do piatku 29.9.2023 v úradných hodinách do 14:00 hod. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke www.puchov.sk

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ