Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 23. marca

163

Prezidentské voľby klopú na dvere, už v sobotu 23. marca si občania vyberú svojho kandidáta. V meste Púchov sa otvorí 18 volebných miestností. Ak nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu, druhé kolo sa uskutoční o 14 dní, v sobotu 6. apríla. Do druhého kola pritom postupujú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov.

Právo voliť prezidenta má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. V porovnaní s komunálnymi a župnými voľbami môže volič odovzdať svoj hlas aj inde ako v mieste svojho trvalého bydliska. Podmienkou je získanie hlasovacieho preukazu, ktorý vydáva mesto. Voliť môže aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň volieb sa dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Takýto volič preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu – pasu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktoré nájde na webovom sídle Ministerstva vnútra SR alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia. Pre voľby prezidenta nie je možná voľba poštou.

Krúžok pre jedného kandidáta
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Pomoc pri hlasovaní
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a trestného činu volebnej korupcie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Prenosná volebná schránka
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič, ktorý sa nenachádza v deň konania volieb v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal. Žiadosť o prenosnú volebnú schránku je možné nahlásiť v úradných hodinách na Mestskom úrade v Púchove na č. dverí 14 alebo telefonicky na telefónnom č. 042/465 08 22.

Hlasovací preukaz na prvé kolo volieb sa dá osobne vybaviť do piatka

O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať už len osobne, a to do piatka 22. marca. 

Volič môže o preukaz požiadať osobne mesto počas úradných hodín, na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou. Platný je len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený, a len spolu s občianskym preukazom. 

Zuzana Brindzová, ved. oddelenia organizačného a vnútornej správy
Mestský úrad Púchov