Vyhodnotenie hospodárenia kraja, nové všeobecne záväzné nariadenia či podpora inovatívnych projektov

93

V poradí VII. rokovanie krajského parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 25. septembra 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za účasti 35 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, opäť s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu septembrovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na VI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK a Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2023.

Poslanci boli informovaní o výsledku kontrol vykonaných v neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín

Ich cieľom bolo zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení a nakladaní s financiami, poskytnutými z rozpočtu TSK, vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na správu neziskovej organizácie a poskytnutie dotácie použitej na aktivity, činnosti a projekty spojené s Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Vykonanou kontrolou boli preukázané viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Najzávažnejšími boli porušenia finančnej disciplíny, z ktorých vyplynula povinnosť vrátenia neoprávnene použitých finančných prostriedkov. Išlo najmä o úhrady faktúr bez predložených súpisov skutočne vykonaných prác, ako aj odvedenie dane z motorových vozidiel, zrážkovej dane, ktoré boli neoprávneným výdavkom. Celkovo tak došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej výške 30 587,76 eur, ktoré je nezisková organizácia povinná vrátiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju. K dnešnému dňu bola zo strany CIT vrátená len suma 214,30 eur z finančného príspevku a 1 500 eur z poskytnutej dotácie. Nakoľko CIT poskytovateľovi nevrátil zvyšnú čiastku 28 873,46 eur, bude zároveň uplatňovaná aj sankcia za porušenie finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy za každý, aj začatý deň omeškania úhrady.

Zistené boli aj porušenia ustanovení zákona o účtovníctve, keď účtovné doklady neboli úplné, zúčtovanie zrážkovej dane nebolo vykonané na základe účtovných dokladov, neboli správne vykázané zostatky na analytickom účte Výnosy budúcich období a nebola správne vykonaná inventarizácia. Ďalej boli zistené porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, neboli zverejňované zmluvy a minimálne v dvoch prípadoch tieto nenadobudli účinnosť. V oblasti vykonávania finančnej kontroly bolo zistené, že organizácia nemala vypracovaný systém finančného riadenia, a preto bola finančná kontrola vykonávaná formálne, bez skutočného posúdenia rizík, bez reálneho zhodnotenia finančnej operácie (čo sa prejavilo hlavne úhradou faktúr bez priložených súpisov prác a z toho spomenuté porušenie finančnej disciplíny). Na základe výsledku kontroly bolo formulovaných viacero odporúčaní pre organizáciu a zo strany TSK budú navrhnuté aj odporúčania kontrolnej skupiny vo vzťahu k uzatvorenej zmluve. V prípade, že nezisková organizácia neoprávnene použité finančné prostriedky nevráti, nastane proces výzvy na ich vrátenie v rámci správneho konania a bude navrhnuté aj okamžité pozastavenie ďalšieho financovania organizácie.

Následne krajský parlament prerokoval a schválil viacero návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK, medzi inými:

– Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja pozemku v k. ú. Melčice v prospech obce Ivanovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Melčice, na ktorých má obec Ivanovce zámer vybudovať chodník, ten bude ako miestna komunikácia vo vlastníctve obce.

– Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Klátova Nová Ves ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ten spočíva vo verejnom záujme zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce zrealizovaním rekonštrukcie autobusových zastávok III. „Pri parku“ a IV. „Pri škole“. Obec bude platiť nájomné vo výške 1 eur/rok na dobu určitú – do 31.12.2033.

– Prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Považská Bystrica, lekáreň TÍLIA, na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja obchodnou verejnou súťažou víťaznému záujemcovi za cenu 579 tis. eur.

– Schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže pozemkov v k. ú. Považská Bystrica, ktorých správcom je NsP Považská Bystrica. Všeobecná hodnota tohto nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým posudkom na 1 254 727,86 eur.

– Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam – budove GMAB v Trenčíne a prislúchajúcemu pozemku v k. ú. Trenčín kúpou od mesta Trenčín. A to z dôvodu, že TSK má v úmysle, v súvislosti s úspešnou kandidatúrou mesta Trenčín na EHMK 2026, zrekonštruovať priestor, v ktorom sa nachádza tak galéria, ako aj susediaca VKMR v Trenčíne, teda investovať financie do vytvorenia reprezentatívneho miesta pre kultúru v meste Trenčín.

– Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Púchov kúpou od súkromného vlastníka. A to z dôvodu potreby vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom dotknutým stavbou okružnej križovatky, tú kraj plánuje vybudovať na ceste II/507, ktorej je vlastníkom a prechádza katastrálnym územím mesta, za účelom zvýšenia bezpečnosti motoristov aj cyklistov v tejto lokalite.

– Zverenie majetku evidovaného v rámci projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, v celkovej výške 2 182 406,13 eur, do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

– Zverenie majetku – stavby „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa“, v obstarávacej cene 4 893 496,13 eur, do správy Správy ciest TSK.

Poslanci schválili aj odpis 6 nevymožiteľných pohľadávok – 4 pohľadávky zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy, CSS – SLOVEN, CSS – Bôrik, CSS – Juh, po zomrelých klientoch, pohľadávku evidovanú v účtovníctve SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici voči dlžníkovi z dôvodu nezaplatenia úhrad za užívanie prenajatých nebytových priestorov, a pohľadávku Nemocnice s poliklinikou Myjava voči Ministerstvu zdravotníctva SR, ktorá pravdepodobne vznikla v súvislosti s delimitáciou nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva v roku 2003.

Hospodárenie kraja v I. polroku tohto roka prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí

Bežné príjmy TSK boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine plánované s pomerne výrazným medziročným nárastom na úrovni 202,05 mil. eur. K termínu hodnoteného obdobia sa tento plán podarilo naplniť na 51,98%, čo predstavuje objem 105,01 mil. eur. Rozhodujúci podiel na tom mala najmä hlavná kategória Daňové príjmy s medziročným nárastom podielových daní o 8 451 tis. eur. Nárast, 1 123 tis. eur, bol zaznamenaný aj v kategórii Nedaňových príjmov, kde hodnoty konečne prekročili úroveň spred koronakrízy (úroveň roku 2019). Priaznivý vývoj posilnili aj výsledky kategórie Granty a transfery, kde medziročný nárast v plnení príjmov predstavoval takmer 5 899 tis. eur.

Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 8,1 mil. eur, čo predstavuje len 8,04% z rozpočtovanej sumy 100,71 mil. eur. Vyššie plnenie sa podarilo dosiahnuť len v jednej z dvoch hlavných kategórií – Nedaňové príjmy a Granty a transfery, a to Nedaňové príjmy. V rámci nej išlo predovšetkým o príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov – úroveň plnenia 50,03%. Hlavná kategória Granty a transfery zaznamenala, podobne ako v minulom období, veľmi nízke percento plnenia na úrovni 7,64%.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 90,66 mil. eur, čo predstavuje 48,54% z rozpočtovaného objemu 186,79 mil. eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 10 674 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol predmetom schvaľovania, aj odrazom svižnejšieho tempa oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom pandemickom období. Na druhej strane bol ovplyvnený aj vojnovým konfliktom na Ukrajine, ten priniesol obmedzenie fyzických dodávok zemného plynu z Ruska a výrazný rast cien energetických surovín, čo spôsobilo aj enormný nárast cien tovarov a služieb. Nepoľavila ani dvojciferná inflácia na úrovni 12,8%. Predpokladá sa, že za celý rok by mala dosiahnuť v priemere 10,7%.

TSK čerpal kapitálové výdavky v objeme 17,58 mil. eur, čo predstavuje 11,03% z rozpočtovanej sumy 159,42 mil. eur, a medziročný nárast približne o 3 016 tis. eur, z toho:

– čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov v rámci európskych štrukturálnych fondov – 15,21 mil. eur, tzn. 11,22% zo sumy 135,6 mil. eur (a medziročný nárast takmer o 10 507 tis. eur),

– čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 2,37 mil. eur, tzn. 9,94% z rozpočtovanej sumy 23,82 mil. eur, a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 7 490 tis. eur. Najväčšie investície boli na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti s rekonštrukciou pôrodných sál v NsP Považská Bystrica a na úseku Dopravy, kde súviseli s rekonštrukciou a rozšírením mostného objektu ponad rieku Nitra na ceste v obci Nedožery – Brezany.

Poskytovanie finančných prostriedkov na vzdelávacie kurzy v regióne horná Nitra sa bude riadiť novým VZN

Trenčiansky samosprávny kraj pripravil pokračovanie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý bude realizovať v spolupráci s HBP, a. s. a Slovenskými elektrárňami, a. s. závodom Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch, a to vďaka podpore z Programu Slovensko, Fondu na spravodlivú transformáciu. Zameraný bude na poskytovanie rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov baní a elektrárne, a to prostredníctvom absolvovania vzdelávacích kurzov. VZN upravuje podmienky, postup a náležitosti pri poskytovaní finančných príspevkov na absolvovanie kurzov účastníkom projektu, ale aj postup pri žiadaní o ich poskytnutie, možnosti ich použitia, kontrolu a sankcie za porušenie tohto nariadenia. Účastník projektu musí povinne absolvovať minimálne 1 vzdelávací kurz (odborný/rekvalifikačný), celková výška príspevku je upravená na 1 500 eur, okrem zamestnancov HBP, a. s., sa môžu do projektu zapojiť aj zamestnanci Elektrárne Nováky.

V oblasti uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb má TSK schválenú novú koncepciu

Jej hlavným zámerom je podporiť komplexný proces transformácie TSK využitím inovatívnych SMART prístupov, metód, technológií a riešení rozšírením a prehĺbením Integrovanej územnej stratégie rozvoja TSK do polohy všetkých verejných politík/služieb tak, aby boli vytvorené podmienky pre ďalšie zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja, kvality jeho ekonomiky a atraktívnosti pre návštevníkov využívajúc efektívne a udržateľne vlastné zdroje a odzrkadľujúc aktuálne výzvy pre jeho udržateľný rozvoj. Dokument bol spracovaný v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Koncepcia SMART princípov TSK je zameraná na analýzy a má za cieľ zmapovať východiská a potenciály v jednotlivých oblastiach verejných politík/služieb vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie. Analytická časť obsahuje výstupy špecifických analýz, opierajúc sa aj o analýzy súčasného stavu regionálneho rozvoja v TSK, ktorých spracovanie bolo súčasťou prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK. Prílohou koncepcie je zmapovanie know-how ako príkladov najlepšej praxe, ktoré tvorí katalóg vhodných SMART riešení.

Poslanci si vypočuli Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK

Plnenie programu je každoročne vyhodnocované prostredníctvom sledovania merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných osí a príslušných opatrení. Plnenie cieľov a ukazovateľov je úzko naviazané na získavanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a ďalších zdrojov financovania. V hodnotenom období sa čísla v plnení merateľných ukazovateľov týkajú už zrealizovaných projektov. Súčasťou hodnotenia sú aj aktivity podporované z vlastných zdrojov regionálnych aktérov, hlavne v oblasti kultúry, školstva, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.

SPŠ E. Belluša v Trenčíne sa ako jediná škola na Slovensku uchádza o grant nadácie VILLUM FONDEN

Grant by mala škola získať v oblasti vzdelávania v stavebníctve. Nadácia financuje iniciatívy, ktoré podporujú neustále zlepšovanie systému odborného vzdelávania, pričom uprednostňuje udržateľné projekty zamerané na vybavenie, rozvoj vzdelávania a inkluzívne študijné prostredie. Projekt XR-TEC MAKER LAB EBTN má oživiť študijné programy technického vzdelávania na župnej škole. Modernizáciou zariadení a prijatím technológií XR a 3D tlačiarní bude laboratórium poskytovať najmodernejšie digitalizované školenia, čím sa posilní záujem o odborné vzdelávanie. Cieľom projektu je zároveň zvýšiť záujem medzi študentmi a miestnymi podnikmi podporovať spoluprácu medzi učiteľmi a odbornými sektormi. V rámci projektu bude vybudované laboratórium virtuálnej reality, kde budú žiaci s pomocou digitálnej 3D techniky absolvovať praktické vyučovanie. Vytvorené bude prostredie plne simulujúce aktuálne potreby zamestnávateľov v sektore stavebníctva, ktoré nie je možné zabezpečiť priamou praxou v stavebnej výrobe. Vytvorené budú aj študijné materiály pre vyučovanie digitálnou formou, bude realizované vzdelávanie pedagógov a žiakov. Náklady projektu sú vo výške 1,23 mil. eur s DPH, žiadaná výška grantu je 1,03 mil. eur, spolufinancovanie predstavuje približne 205 tis. eur. Realizácia projektu je plánovaná v období 1/2024-12/2026.

SOŠ v Starej Turej mení názov

Stredná odborná škola v Starej Turej po novom ponesie názov Stredná priemyselná škola Stará Turá. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdilo túto zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Následne ju bolo potrebné zapracovať aj do zriaďovacej listiny školy, a to formou dodatku s účinnosťou od 1. októbra 2023.

Vyhodnotená bola aj Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 2022/2023

Analytická časť je aktualizovaná o prehľad škôl a školských zariadení a počet žiakov v školskom roku 2022/2023. Je východiskom pre plánovaciu časť, ktorá stanovuje dva hlavné ciele na zlepšenie ponuky odborov a kvalitu a atraktivitu vzdelávania za účelom zvyšovania uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce. Plánovacia časť pozostáva z 9 kľúčových priorít, z ktorých každá má svoje špecifické ciele, pričom stratégia vyhodnocuje každý z nich. Pri optimalizácii siete stredných škôl sa v územnej pôsobnosti TSK rozpísalo 20% žiakov do 1. ročníkov na gymnáziá. Zvýšil sa počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti, tuzemskú, zahraničnú alebo výmennú stáž. Zvýšil sa aj počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Vyhodnocoval sa počet škôl, v ktorých sa realizuje celoživotné vzdelávanie, zvýšil sa aj počet oblastí, na ktoré stredné školy vypracovali samohodnotiace správy. Taktiež sa zlepšila aj priemerná úspešnosť v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Národný projekt pomôže skvalitniť systém inkluzívnej vzdelávacej podpory

Projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ je národný projekt zameraný na financovanie podporných profesií v školstve (určený pre materské, základné aj stredné školy), jeho cieľom je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie. Preberajú sa pozície z národných projektov „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ a „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ či z projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Vďaka projektu môžu školy významne skvalitniť systém inkluzívnej vzdelávacej podpory, najmä pre individuálne začlenených žiakov vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Škola si mohla požiadať o jednotlivé úväzky z rôznych pracovných pozícií: pedagogický asistent, školský podporný tím /školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, sociálny pracovník/, školský digitálny koordinátor. V rámci Trenčianskeho kraja bolo vyhodnotených ako úspešných 21 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Národný projekt nepožaduje zo strany škôl ani TSK žiadne spolufinancovanie, bude refundovať plnú výšku ceny práce pre každú pozíciu. Zo strany TSK je však potrebné, v súlade so zmluvou, vytvorenie finančnej rezervy určenej k úhrade mzdových nákladov v prípade potreby preklenutia časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou oprávnených výdavkov, avšak len v prípade, že v danom čase na to škole nebudú postačovať vlastné zdroje.

Na spoluprácu v oblasti inovácií sa zameria SPŠ v Považskej Bystrici v rámci programu Erazmus+

Škola sa zapojila do projektu „EUROPEAN DIGI-CLASS“, ktorého cieľom je spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov v rámci školských výmenných partnerstiev prostredníctvom stretnutí v krajinách zapojených do projektu. Maximálna výška grantu je 35 922 eur. TSK poskytne škole financie na predfinancovanie záverečnej platby (20%) projektu.

KOCR Trenčín región sa v minulom roku sústredila najmä na podporu domáceho cestovného ruchu

A to najmä formou podpory návštevnosti národných kultúrnych pamiatok, prírodných atraktivít kraja, ale aj kultúrnych a športových podujatí. V roku 2022 KOCR Trenčín región napríklad osadila sklenené tabule pri vybraných hradných zrúcaninách, ktoré návštevníkom ponúkajú pohľad na ne v časoch ich najväčšej slávy, vydala nadväzujúcu publikáciu História včera a dnes či osadila interaktívny dotykový kiosk pri letnom kúpalisku v Nemšovej. Na pravidelné letné kampane nadviazala „Hojdačkovou pátračkou“ a venovala sa aj rozvoju medzinárodnej spolupráce a podpore kúpeľníctva v kraji. Pri porovnaní roku 2022 s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast všetkých vybraných štatistických ukazovateľov – počet návštevníkov stúpol o 62%, počet prenocovaní o 40%, rovnako tržieb za ubytovanie či dane z ubytovania v Trenčianskom kraji.

V rámci slova pre verejnosť vystúpili na septembrovom rokovaní Zastupiteľstva TSK starostovia z obcí Bystričany a Horná Ves, a to ku kritickej situácii so všeobecnými lekármi v Oslianskej doline. Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc 27. novembra 2023.

TSK