Zasadnutie Výboru mestskej časti č.3

153

Predseda VMČ zvolal pozvánkou z dňa 30.8.2023 riadne zasadnutie Výboru mestskej časti č.3, ktoré sa konalo v budove mestského úradu dňa 22.9.2023 a v celom rozsahu bolo plne verejné. Na úplnom začiatku predseda VMČ Irena Kováčiková konštatovala uznášaniaschopnosť a výbor sa mohol otvoriť. Po schválení programu, ako celku sme mohli plynule prejsť k jednotlivým bodom.

Ako prvý bod bolo oficiálne privítanie členov VMČ a verejnosti. Po prvom bode nasledoval bod s názvom Stav požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia výboru. Tu sa jednotliví členovia mohli oboznámiť so stavom zadaných požiadaviek na mesto. Tento bod brali členovia VMČ na vedomie.

Ako bod číslo 3 sme mali prerokovanie požiadaviek občanov a členov VMČ. Podnetov, návrhov a pripomienok bolo viac ako dosť či už z plodnej diskusie medzi členmi výboru alebo aj zo strany verejnosti. Dbalo sa na zámer, čo najviac pomôcť širšej verejnosti, ktorá býva v danej lokalite.

Od hlasovania za bod číslo 3 sme plynule prešli poslednému bodu, a to Diskusia a rôzne sa predstavila koncepcia rozšírenia parkovacích miest pri obytnom dome Námestie slobody 1621, kde by mohlo pribudnúť celkovo 12 parkovacích miest. Tento návrh výbor schválil a poveril poslancov za dotknutý obvod p. Kováčiková a p. Lednický, aby najskôr prerokovali zámer výstavby s obyvateľmi už spomenutého obytného domu a až potom žiadali o vyčlenenie finančných prostriedkov na tento zámer. Ako ďalšiu požiadavku si poslanci prešli s členmi výboru jednotlivé položky, ktoré budú žiadať v rámci rozpočtu mesta. Na záver sa výbor dohodol na ďalšom stretnutí koncom mesiaca november.

Máte nejaký návrh či pripomienku ktorá zlepší život v danom obvode?

Irena Kovačiková – irena.kovacikova@puchov.sk

Juraj Lednický – juraj.lednicky@puchov.sk, tel. 0904 071 403