Zápach organických hnojív

840

V posledných dňoch sa veľa ľudí v Púchove sťažuje na silný zápach zo zvieracích exkrementov. Mestský úrad na žiadosť občanov zisťoval, kto je zaň zodpovedný.

V minulých rokoch býval evidovaný zápach z pozemkov v katastri Nosice (polostrov „Špic“). Poľnohospodárske družstvo Mestečko tu má prenajaté pozemky, na ktoré pravidelne aplikovalo ako organické hnojivo fugát (tekutá zložka vyhnívajúceho procesu v bioplynovej stanice). V zmysle zákona o ovzduší ako aj vyhlášky č.410/2012 (príloha 7) by ho mali zaorávať do 24 hodín, aby predišli zápachu. Niekoľkokrát sa v minulosti stalo, že lehota 24 hodín nebola dodržaná z dôvodu nepriaznivých podmienok pre zapracovanie do pôdy, ale maximálne do 3 dní bol fugát zaoraný. Ing. Ostrochovský z PD Mestečko potvrdil, že fugát sa v okolí mesta teraz neaplikuje. Aplikovali ho však na pozemkoch v Dolných Kočkovciach a prevážali uzavretou cisternou cez privádzač.

Súčasný zdroj zápachu je spôsobený hydinárskou farmou Janek s.r.o. Konateľ  Peter Janek potvrdil, že aplikujú slepačí trus ako organické hnojivo na poľnohospodársku pôdu s výmerou 35 ha v katastrálnom území Beluša (za TECHMATOM). Aplikácia sa realizuje tak, že stroje rozmetávajú trus a ihneď sa tento aj zaoráva. Aplikáciu ohlásili vopred na Slovenskú inšpekciu ŽP Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly. Na inšpektoráte bolo potvrdené, že minulý týždeň Ing. Reková danú skutočnosť priamo preverovala v teréne. Starosta Dolných Kočkoviec Bc. Peter Regina okamžité zaorávanie slepačieho trusu len potvrdil.

Výsledkom šetrenia MsÚ je, že nedošlo k porušeniu zákona, ale zabrániť zápachu, aby „neprebehol cez 2 katastre“ nedokážeme. Stačí vietor, nízky tlak a zápach je cítiť. Ani okamžitým zaoraním sa nezabráni úplnej eliminácii zápachu. Na záver len toľko: buďme spokojní, že sa na polia aplikuje organické hnojivo a nie „chémia“…

Mgr. Martina Knížatová, referent pre životné prostredie MsÚ,
ilustračné foto: https://pixabay.com