Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2023 a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva

124

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 12. decembra 2022 do Divadla Púchov.

Z celkového počtu 19 poslancov sa rokovania zúčastnilo 18, ospravedlnil sa poslanec Roman Špaček. V úvode zasadnutia zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Marman, MBA., ktorý sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť prvého zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva. Poslanci ho zvolili za člena ekonomickej komisie a komisie výstavby, investícii, rozvoja mesta a životného prostredia.

Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ hlavný kontrolór mesta Jozef Motúz predložil poslancom Správu z kontroly hospodárenia v Materskej škole Požiarna 1292 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na I. polrok 2023.

Zastupiteľstvo ďalej prerokovalo a schválilo návrh Plánu legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2023, ktorý predkladala vedúca organizačného oddelenia MsÚ Zuzana Brindzová.

Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská predložila zastupiteľstvu na schválenie najdôležitejší dokument mesta – Rozpočet mesta Púchov na rok 2023 a výhľad na roky 2024-2025, ktorý je štandardne spracovaný ako programový. Bežný rozpočet je postavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, financovaný z prebytku bežného rozpočtu. Rozpočet je navrhovaný v optimistickom variante, kde sa počíta s pozitívnym vývojom príjmov a snahou stabilizovať výdavky.

Celkové príjmy rozpočtu na rok 2023 sú navrhnuté vo výške 28 833 956 €. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 21 334 559 €, výdavky sú v sume 20 742 492 €, prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu 592 067 €. Kapitálové príjmy sú v sume 2 299 771 €, kapitálové výdavky predstavujú sumu 7 388 438 €, schodok kapitálového rozpočtu je vo výške – 5 088 667 € – financovaný z prebytku bežného rozpočtu a prebytku finančných operácií.

Príjmové finančné operácie sú vo výške 5 199 626 €, výdavkové finančné operácie vo výške 702 830 €, prebytok finančných operácií predstavuje sumu 4 496 796 €. Tento okruh príjmov tvorí časť rezervného fondu schválená na čerpanie na akcie v roku 2022 a prechádzajúca do roku 2023 (akcie garáže pri Makyte, kolumbárium, polopodzemné kontajnery, odstavné plochy Obrancov mieru, PD vodovod Vieska, detské ihrisko, Kolonka, časť vodovodu Samoty), nové akcie (ďalšia etapa kolumbária, sanácia komunikácie Keblie, UV žiarič na krytú plaváreň), zábezpeka Dostupný domov a grant knižnice prechádzajúci do roku 2023. Je tu zahrnutý príjem úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na akciu bývanie Kolonka a čerpanie schváleného bankového úveru (PD na rekonštrukciu krytej plavárne, lesopark, odstavné plochy Gorazdova, vnútroblok F. Urbánka, spoluúčasť na grante na autobusové nástupište) a predpokladaného úveru z Envirofondu (jasle Slovanská – spoluúčasť a zateplenie, zníženie energetickej náročnosti kúpaliska, spoluúčasť na grante na kompostovisko, spoluúčasť na grante zateplenie MŠ Požiarna 1292 a realizácia vodovodu Samoty a Vieska). Úver z Envirofondu sa nezapočítava do dlhu mesta.

Celkové výdavky rozpočtu na rok 2023 sú plánované vo výške 28 833 760 € a sú rozdelené na nasledovné programy:

Manažment a činnosť mesta – 2 499 250 € – v programe sa počíta so zákonným zvýšením platov. Zároveň je počítané v celom rozpočte s navýšením cien energií. Do tohto programu boli presunuté aj kapitálové výdavky v oblasti riadenia mesta, a to softvér a hardvér ako interné služby. Novou položkou v tomto programe je Participatívny rozpočet, kde sú alokované prostriedky v roku 2022 v sume 6 tis. € a v rokoch 2024 a 2025 v sume 10 tis. €.

Plánovanie, projekty – 3 335 600 € – zahŕňa oblasti projektových dokumentácií, územného plánovania, grantov, verejného obstarávania a vysporiadania majetku. V podprograme 2.4 Príprava a implementácia rozvojových projektov, kde sú zahrnuté v príjmoch spomínané granty vrátane spoluúčasti mesta a spoluúčasť na plánovaných grantoch. Rovnako aj tu sú v komentároch presne rozpísané sumy, granty ZŠ sú zahrnuté priamo vo výdavkoch týchto škôl v programe 9.

Prenesený výkon štátnej správy – 77 194 € – predstavuje prenesený výkon štátnej správy financovaný štátom, rozdelený podľa kompetencií jednotlivých oddelení, t.j. podľa oddelení, na ktorých je vykonávaný.

Služby občanom – 45 350 € – sú tu alokované služby, podpory občanom mesta, ZPOZ a mestské štipendium, ktoré sa každoročne napĺňa z príspevkov občanov a podnikateľov a odovzdáva sa vybraným študentom v zmysle platných zásad.

Bezpečnosť – 641 956 € – zahŕňa zákonné zvýšenie miezd a zároveň v tomto podprograme pokračujeme so zmenenými ukazovateľmi, ktoré je teraz možné plánovať a vyhodnocovať.

Životné prostredie – 1 647 749 € – alokuje prevažnú časť rozpočtu Podniku technických služieb týkajúcu sa odpadového hospodárstva, čistenia mesta a verejnej zelene. Program je doplnený o položku Odpadové hospodárstvo – mesto, kde sú prostriedky na osvetu v oblasti odpadového hospodárstva. Túto položku zastrešuje odpadový hospodár na MsÚ.

Komunikácie – 929 000 € – sú tu zahrnuté bežné opravy a údržba komunikácií a zimná údržba. Zároveň sú tu zahrnuté rekonštrukcie ciest prechádzajúce z roku 2022.

Doprava – 595 500 € – je tu zahrnutá oblasť dopravného značenia, rekonštrukcie čakární a autodoprava. Nákup automobilov nie je pre rok 2023 momentálne plánovaný.

Školstvo – 11 187 648 € – ťažisko zvýšenia výdavkov v školstve je zvýšenie výdavkov na mzdy a na energie. Zároveň je tu zahrnutý schválený projekt „Pomoc a spolupráca – lepšie výsledky celého kolektívu“ pre základné školy.

Šport – 1 780 000 € – prevádzka a činnosť MŠK a dotácií športovým klubom sú oddelené do samostatných podprogramov. Popis je podrobne uvedený v komentároch.

Kultúra – 658 945 € – v programe je zahrnutá dotácia pre Púchovská kultúra s.r.o. a zvlášť vyčlenené financovanie zabezpečenia mestských akcií Podnikom technických služieb mesta.

Prostredie pre život – 309 600 € – je tu zahrnutá údržba detských ihrísk, cintorínov, fontány a verejné WC.

Bývanie a občianska vybavenosť – 3 502 628 € – zahŕňa okrem správy bytov a nebytových priestorov aj prevádzku verejného osvetlenia, vodovody a prípadné rekonštrukcie občianskych stavieb mesta. Zároveň v roku 2023 predpokladáme dať do užívania byty na Kolonke a realizáciu vodovodu Vieska a Samoty.

Sociálne služby – 778 330 € – program zahŕňa výdavky na opatrovateľskú službu a sociálny program mesta. Zároveň sa tu počíta s pokračovaním služby sociálneho taxíka v spolupráci so Slovenským červeným krížom.

Administratíva – 845 010 € – v programe sú okrem ostatných splátok zapracované splátky úveru a úrokov ŠFRB na bývanie Kolonka a Envirofondu na obdobie 2023-2025.

Poslanci navrhovaný rozpočet takmer jednomyseľne schválili (nehlasoval len poslanec Marián Mišún).

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie predĺženie platnosti bezplatnej mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov od 1.1.2023 na dobu neurčitú pre držiteľov dopravných kariet “ Rezident “ vydaných v zmysle Cenového výmeru 1/2022 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov.

Poslanci schválili VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov. Týmto návrhom sa mení a dopĺňa systém nakladania, spôsob zberu a prepravy jedlých olejov a tukov. Je doplnená nová možnosť odovzdávania jedlých olejov a tukov do 240 l čiernych zberných nádob s oranžovým vekom, z dôvodu uzatvorenia zmluvy s novým partnerom na nakladanie s týmto druhom komunálneho odpadu. Tiež sú rozšírené druhy odpadov, ktoré do čiernej zbernej nádoby patria a nepatria.

Zastupiteľstvo schválilo VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov – upravilo lehotu na uplatnenie úľavy tých poplatníkov, ktorí sa na území obce nezdržiavali viac ako 90 dní. Z doterajších 90 dní sa upravuje lehota na 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ďalej poslanci prerokovali a schválili VZN č. 10/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov a VZN č. 11/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Púchov pre rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Púchov. Nový rokovací poriadok je oproti v starému aktualizovaný a doplnený o ustanovenia vyplývajúce z doterajšej aplikačnej praxe, ktorými sa spresňujú niektoré postupy, zavádzajú terminologickú jednotu v používaných pojmoch, vykladajú niektoré inštitúty. Zmeny majú za cieľ zrýchliť rokovanie MsZ so zameraním na zefektívnenie procesu predkladania a prijímania návrhov uznesení bez potreby oboznamovania sa s celým znením navrhovaného uznesenia. Poslanci schválili aj Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Púchov.

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Daniela Gabrišová predložila poslancom na schválenie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2021/2022.

Záver rokovania mestského zastupiteľstva tvorili body: Informácia o investičných akciách Mesta Púchov, Predaj, kúpa, Nájom, Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ a Interpelácie. Primátorka mesta Katarína Heneková po skončení rokovania poďakovala poslancom, konateľom mestských spoločností, vedúcim pracovníkom MsÚ, hlavnému kontrolórovi a ostatným prítomným za účasť na mestskom zastupiteľstve a popriala všetkým požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2023.

Slavomír Flimmel