Žiť pre najväčšiu odmenu – večný život

619

Toto bola jedna z myšlienok, ktoré boli minulý víkend náplňou duchovných cvičení pre učiteľov a zamestnancov CZŠ sv. Margity. Trojdňové duchovné cvičenia pripravil a viedol náš duchovný otec Mons. Michal Keblušek, dekan a konali sa uprostred malebného pohoria Javorníkov.

V dnešnej uponáhľanej dobe majú duchovné cvičenia pre nás veľkú cenu. Každý rok sú niečím výnimočné. Obohatia nás niečím novým a prinesú nám mnoho poznatkov v duchovnej oblasti. Pomocou zaujímavých prednášok, rozhovorov a filmov hľadáme správny pohľad na seba a na Boha. Je to čas, kedy každý z nás má šancu ponoriť sa do svojho vnútra, veľa rozmýšľať o sebe, o svojom živote a zamýšľať sa nad otázkami ako napríklad: kto som a kam smerujem; prečo je toľko zla vo svete; aké sú hodnoty života; čo by som mal robiť, aby môj život bol zmysluplný; aký zmysel v mojom živote má modlitba; čo je to milosť Božia.

Taktiež sme si pripomenuli vzácnu sobotu 30. septembra 2017, kedy bol v Bratislave vyhlásený za blahoslaveného saleziánsky kňaz Titus Zeman. Ďalšou vzácnou sobotou bol 7. október 2017. V tento deň bola naša Žilinská diecéza zasvätená Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Po duchovných cvičeniach si vždy viac a viac uvedomujeme krásu našej viery. Náš život môže končiť víťazstvom, keď náš život smeruje k Bohu.

Súčasťou cvičení boli aj dva aktuálne filmy zo života detí, mládeže a ich rodín. Presvedčili sme sa, aké dôležité sú vzťahy v rodine, porozumenie a láska medzi rodičmi a deťmi. Prednášky, nábožné piesne, filmy a besedy sme dopĺňali modlitbami, ktoré sme obetovali za našu školu, žiakov a celú farnosť. Na záver duchovných cvičení bolo cítiť prítomnosť Ducha svätého v slzách šťastia a dojatia pri vzájomnom zdieľaní toho, čo duchovné cvičenia komu priniesli. Za všetky cenné prednášky, hlboké myšlienky a príjemnú atmosféru patrí srdečná vďaka nášmu duchovnému otcovi Mons. M. Kebluškovi.

S úctou a vďakou Spoločenstvo učiteľov a zamestnancov CZŠ sv. Margity v Púchove

Mons. Michal Keblušek, dekan púchovskej rímsko-katolíckej farnosti.