Po zápise detí na povinnú školskú dochádzku

86

Po dvoch termínoch zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025 sme zaznamenali výsledky:

V rámci mestských základných škôl k zápisu prišlo spolu 191 deti, z toho bolo 81 dievčat. Riaditeľky ZŠ zatiaľ vydali 168 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ, pre 14 detí vydali riaditeľky MŠ rozhodnutie o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní dieťaťa v MŠ. Vzhľadom na pokračovanie posudzovania školskej zrelostí riaditeľky škôl vo svojej rozhodovacej kompetencii budú ešte pokračovať, najneskôr však do 15.júna.

Z celkového prehľadu informácií o zápise môžeme konštatovať, že sa ho zúčastnilo aj 25 detí, ktoré minulý rok pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ, 14 detí z Púchova je zapísaných v ZŠ s MŠ sv. Margity, z toho 2 sú ešte v riešení CPaP, že zápis do našich škôl uprednostnili rodičia pre 25 detí z iných obcí a taktiež 15 detí s trvalým pobytom v Púchove odišlo na zápis do iných miest a obcí, 2 deti máme umiestnené v CDaR mimo Púchova, o dvoch deťoch zatiaľ nemáme žiadnu informáciu a 2 deti boli odhlásené z trvalého pobytu v našom meste tesne pred zápisom.

Pri porovnaní niekoľkých rokov zaznamenávame nižší počet dievčat pri zápise do 1. ročníka ZŠ, ako chlapcov, v roku 2020/21 bol tento rozdiel 6%, v roku 2024/2025 ide o rozdiel 16%. V oblasti záujmu o ŠKD pre prvákov nám percentuálny ukazovateľ za uvedené obdobie rokov stúpol zo 75% na 84%, pri zisťovaní záujmu o stravovanie v školskej jedálni je tento záujem vyšší za rovnaké obdobie o 6%. Pri prehľade a sledovaní školskej zrelosti v nadväznosti na počty detí pre pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v MŠ a v závislosti od jej riešenia v CPaP v čase zápisu do 1. ročníka ZŠ sú odchýlky porovnateľné.

Súčasne so zápisom do 1. ročníka ZŠ v ZŠ Komenského prebehol aj zápis do dvoch tried „úvodného ročníka“ pre 17 detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré k 1.9.2024 dosiahnu vek 6 rokov, nepokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka ZŠ. Škola takto ponúka možnosť znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a eliminovať prípadné opakovanie ročníka. Absolvovanie úvodného ročníka sa považuje za plnenie povinnej školskej dochádzky, pričom nejde o jej prvý rok plnenia. Dôležité je uviesť, že návrat z neho počas školského roka do MŠ, už nie je možný. Žiak z takéhoto ročníka následne ďalší rok pokračuje v prvom ročníku bežnej ZŠ.

MsÚ Púchov