Župa žiada prehodnotiť nový grafikon vlakovej dopravy

119

V poradí XXXVIII. rokovanie župného parlamentu sa netradične uskutočnilo v utorok 30. augusta 2022 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 39 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči.

Poslanci schválili 2. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024

Jej spracovanie umožnila aktuálna – júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá síce prináša informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1% na 1,9%, stále však ponúka priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov TSK v príjmovej časti rozpočtu o 5 172 tis. eur, a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo. Ide hlavne o:

  • zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov Úradu TSK a OvZP v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa – rozpočet bežných výdavkov bolo potrebné zvýšiť na takmer 1,6 mil. eur,
  • zabezpečenie dostatočného krytia bežných výdavkov pre Správu ciest TSK na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného plánu opráv na rok 2022, kde v rámci procesu VO ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, a to o takmer 2,5 mil. eur,
  • zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 1 mil. eur na zahájenie stavebných prác vybudovania Hokejovej akadémie.

Celkový rozpočet príjmov sa zvýšil na objem 223 946 tis. eur, v celkovom rozpočte výdavkov dochádza k nárastu na 257 517 tis. eur. Aj po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (2. zmena) zostane rozpočet TSK vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Župa žiada ministerstvo dopravy o prehodnotenie návrhu cestovného poriadku vlakovej dopravy pre roky 2022/2023

Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopravy, ktorý bol na župu doručený 15. júna 2022, obsahoval zásadné zmeny cestovných poriadkov a výrazne by zasiahol do aktuálnej vlakovej obslužnosti na viacerých tratiach Trenčianskeho kraja. Zároveň žiadnym spôsobom nereflektuje existujúce dlhoročné nadväznosti na prímestskú autobusovú dopravu. V prípade, že tento návrh zostane v aktuálnej podobe, bude mať zásadný vplyv na cestovné poriadky v rámci celej PAD v Trenčianskom kraji. V rámci pripomienkového konania bolo na Úrad TSK doručených viac ako 150 pripomienok, ktoré zástupcovia kraja preposlali ZSSK, a. s. a tlmočili aj priamo na ministerstve dopravy. Nakoľko súlad vlakovej a prímestskej autobusovej dopravy kraj považuje z dlhodobého hľadiska za prioritný a zaväzujú ho k nemu aj strategické dokumenty pre rozvoj dopravy v kraji (Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK), žiada ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť predložených pripomienok k cestovným poriadkom a zároveň o odloženie jeho platnosti o 1 rok, na december 2023, čím by vznikol dostatočný časový priestor na zosúladenie a skoordinovanie PAD a vlakovej dopravy na území Trenčianskeho kraja.

Poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVII. zasadnutí Z TSK a postupne prerokovali a schválili 3 návrhy na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, a to zámeny s mestami, ktoré boli presunuté z júlového zasadnutia.

  • Prebytočnosť a zámenu nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Dubnica nad Váhom, areálu SOŠ Dubnica nad Váhom – Vyšovec, s mestom Dubnica nad Váhom, za pozemky pod cestou III. triedy vo vlastníctve kraja a pozemok, ktorý slúži na zabezpečenie vstupu do dvora a bočného vstupu do budovy CSS – AVE, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestou III/1911 Prejta – spojka a pozemku v blízkosti budovy CSS – AVE, v záujme lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh mesta Dubnica nad Váhom. Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 162 427,25 eur zo strany mesta Dubnica nad Váhom.
  • Prebytočnosť a zámenu majetku – pozemkov vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve mesta Považská Bystrica. Ide o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve kraja, ktoré sú využívané Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica. Mesto plánuje zrevitalizovať priestor pri schodisku pod hlavným vstupom do nemocnice (vrátane priestoru fontány), zásobovanie nemocničnej lekárne cez túto parcelu zostane zachované. TSK v rámci zámeny pre nemocnicu nadobudne pozemok zasahujúci pod budovu detskej polikliniky vrátane priľahlého priestranstva a tiež malú parcelu pod schodiskom a nástupným chodníkom vedúcim do budovy polikliniky NsP Považská Bystrica. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami užívanými NsP Považská Bystrica a v záujme lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh samosprávy mesta Považská Bystrica. Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania.
  • Prebytočnosť a zámenu majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o pozemok na ul. Jánošíkova (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej školy), pozemky a stavby na ul. Čachtická (bývalé dielne SOU smerom k Vápenke) a pozemky pod miestnymi komunikáciami. Ako protihodnotu mesto ponúklo pozemky pod cestami II. a III. triedy. Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II/504, III/1230 v Novom Meste nad Váhom a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh samosprávy Nového Mesta nad Váhom.

Upravené bolo aj znenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Trenčín s cieľom skvalitniť dopravnú obslužnosť a zefektívniť prímestskú autobusovú dopravu a kvalitu cestovania 1. júla 2017 vytvorili tzv. Spoločné dopravné územie. Kraj a mesto uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou do 31.8.2022. Na poslednom – júlovom zasadnutí Z TSK bol schválený nový návrh zmluvy, ktorý je však vzhľadom na neúplnú kompatibilitu kartových a odbavovacích systémov zmluvných dopravcov (SAD Trenčín a Transdev Morava) potrebné upraviť. Tieto zmeny nemajú vplyv na podstatu pôvodne predloženej zmluvy, len spresňujú skutočnosti, ktorými kraj pri jej príprave nedisponoval. Nový dopravca MHD v Trenčíne bude akceptovať dopravné karty dopravcu PAD vrátane časového predplatného lístka do 28.2.2023, pričom sa obe strany zaväzujú rokovať o možnom predĺžení tejto lehoty a o podmienkach vzájomnej akceptácie dopravných kariet.

Poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 26. septembra 2022.

Zdroj: TSK