Do škôlok budú môcť byť prijaté iba zaočkované deti

77

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 21.8.2019 návrh novely zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela bude predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Účinnosť novely je naplánovaná na 1. januára 2020.

Posilňujeme ochranu zdravia detí: do škôlok budú môcť byť prijaté iba zaočkované deti

Po viac ako ročnej dôslednej odbornej diskusii, s cieľom ešte efektívnejšej prevencie ochrany zdravia detskej populácie navrhujeme, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa v rámci povinného očkovania zodpovedajúce jeho veku a podľa očkovacieho kalendára. Do predškolského zariadenia bude prijaté aj dieťa, ktoré má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok alebo dieťa, ktoré nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené sa nevzťahuje na deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku za účelom povinného predprimárneho vzdelávania. V návrhu novely zákona navrhujeme aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe.

Zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu zavádzame v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu. Kolektívne zariadenie totiž vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR si uvedomujú, že uvedená téma je pre rodičov mimoriadne citlivou témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Pri súčasných zdravotných hrozbách ako sú napríklad osýpky, v krajinách EÚ ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko.

Ako je to s úrovňou zaočkovanosti pod 95%?

Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % vo všetkých kontrolovaných ročníkoch narodenia. Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 95,2 % (základné očkovanie proti MMR, ročník 2016) až 97,7 % (preočkovanie proti DTaP-IPV – ročník narodenia 2004).

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje zaočkovanosť detskej populácie za posledný rok pod 95%, teda pod hranicou potrebnou na dosiahnutie kolektívnej ochrany populácie na krajskej úrovni, a to v rámci základného očkovania proti MMR v 15. – 18. mesiaci života v ročníku narodenia 2016 v troch krajoch a v ročníku narodenia 2015 v dvoch krajoch.

Na okresnej úrovni bola nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistená v rámci:

– očkovania prvou dávkou MMR vakcíny u detí narodených v roku 2016 v 27 okresoch,
– základného očkovania tromi dávkami hexavalentnej vakcíny u detí narodených v roku 2016 v 11 okresoch,
– základného očkovania tromi dávkami proti pneumokokovým nákazám u detí narodených v roku 2016 v 12 okresoch,
– preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne v 6. roku života u detí narodených v roku 2011 v 11 okresoch,
– preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu detskej obrne v 13. roku života detí narodených v roku 2004 v 2 okresoch.

Na Slovensku sa povinne očkuje proti desiatim infekčným ochoreniam.

Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte infekčných ochorení ovplyvniteľných očkovaním v Slovenskej republike viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať dôležitosť pravidelného povinného očkovania.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay.com.