Kontroly dodržiavania protipandemických opatrení budú vykonávať aj policajti v civile

109

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a na základe uznesenia vlády SR z 28. februára 2021 polícia prijíma ďalšie opatrenia od stredy 3. marca 2021.

Polícia nasadí všetky dostupné sily a prostriedky využitím všetkých svojich zložiek. Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície.

Od stredy budú v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj ich kolegovia v civilnom odeve. Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol polícia neuvádza, ubezpečuje však, že úlohy bude plniť s maximálnym nasadením.

Naďalej zostávajú v platnosti úlohy, ktoré policajti plnili dlhodobo:

  • do služieb s policajtmi budú naďalej velení aj príslušníci ozbrojených síl SR;
  • policajti sa pri kontrolách zamerajú predovšetkým na:
  • miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupišťa, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne),
  • dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy),
  • opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. na kontroly účelu cesty.

Výsledky doterajších kontrol /1. január – 25. február 2021/

  • 427 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 173 prípadov v blokovom konaní, 15 prípadov napomenutím, 216 prípadov postúpili RÚVZ SR a 23 prípadov je ešte v riešení;
  • 79 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RÚVZ SR;
  • 7.333 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 5290 blokových pokút, 1.212 napomenutí, 736 postúpených na RUVZ  SR a 95 je ešte v riešení;
  • 14592 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 11.959 blokových pokút, 993 napomenutí, 752 postúpených na RUVZ SR a 888 je ešte v riešení;
  • 318 prípadov porušenia § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. (okrem ods. 1 písm. c) a písm. f)), z tohov blokovom konaní uložených 165 pokút, 61 napomenutí, 82 postúpených, 10 je ešte v riešení;

SPOLU priestupky a delikty: 22749, napomenutím bolo vybavených 2.281 prípadov, uložených 17.587 pokút, postúpených 1865 a v riešení je 1.016 prípadov.

Ďakujeme všetkým, ktorí zodpovedným prístupom chránia seba aj svoje okolie.

Zdroj: Polícia SR