Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

63

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 26. februára 2020 (streda) o 9.00 hod. v Divadle Púchov s programom:

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Správa o stave mesta Púchov za rok 2019

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Púchov

4. Súhrnná správa z kontroly evidencie a vybavenia sťažností v rozpočtových organizáciách mesta Púchov doručených do organizácie v roku 2018 a v I. polroku 2019

5. Správa z kontroly dodržiavania VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Ročná správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Púchov za rok 2019

7. Správa z kontroly dotácie na vodovodnú prípojku pre tenisové kurty poskytnutej mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o.

8. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 14/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Púchov

9. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 13/2019 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov

10. Návrh – Cenový výmer č. 1/2020 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov

11. Návrh – Delegovanie za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

12. Návrh – Zmena zástupcu Mesta Púchov v Rade školy ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, Púchov

13. Návrh – Vyjadrenie mesta k zriadeniu špeciálnej materskej školy

14. Návrh – Schválenie spôsobu financovania stavby „Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy – Parkovisko a spevnené a ostatné plochy“

15. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

16. Predaj, kúpa

17. Nájom

18. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

19. Rôzne

20. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov