Úspešná činnosť ZŠ s MŠ sv. Margity

72

V decembri 2020 zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Bleskovú výzvu“ na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt pre základné školy „Čítame radi“. Žiadosť obsahovala vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bol prehľad aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v rokoch 2019 – 2020 a tiež plán aktivít na rok 2021. Máme veľkú radosť, že po navýšení finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame radi 2“, bola do zoznamu úspešných žiadateľov vybraná aj naša škola. Do školskej knižnice tak môžeme zakúpiť nové detské a mládežnícke knihy, audioknihy a odborné knihy, ktoré podporia rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Naša škola bola tiež úspešná v Grantovej výzve ST Digitálna generácia 2020 vypísanej Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a získala grant na nákup učebných pomôcok micro:bit. Micro:bit je malý programovateľný robot vyvinutý v roku 2016 vo Veľkej Británii televíznou spoločnosťou BBC. Je používaný na výučbu programovania v mnohých krajinách sveta. Práca s micro:bitmi je pre žiakov veľmi motivujúca a zábavná, nakoľko žiaci programujú reálny objekt a následne môžu pozorovať jeho správanie. Sme veľmi radi, že budeme môcť na našej škole pracovať takýmto inovatívnym spôsobom. Učebné pomôcky už prišli, preto hneď, ako sa vrátime k prezenčnej výučbe, začneme s micro:bitmi pracovať v 9. ročníku a následne v nižších ročníkoch.

V prostredí materskej školy sv. Margity v Púchove pomocou hier aktivizujeme všetky stránky osobnosti dieťaťa – kognitívne, psychomotorické a emocionálne, čo inšpiruje deti ku kreativite, inováciám, novým zručnostiam. Tie potom uplatňujú nielen v škôlke, ale aj v domácom prostredí.

Aby sme čo najlepšie napĺňali naše poslanie, hľadáme rôzne cesty a spôsoby ako inovovať vyučovanie detí pri napĺňaní cieľov v predprimárnom vzdelávaní. Preto sme sa v mesiaci február 2021 zapojili do projektu: „Múdre hranie” prostredníctvom výzvy MŠVVaŠ SR. Veľká radosť nastala, keď nás vybrali a schválili nám dotáciu. V projekte sme sa zamerali na nákup a využitie didaktických pomôcok pre našu škôlku, čím by sme chceli obohatiť činnosť a aktivity našich detí. S novými autokorekčnými pomôckami budeme u detí vo väčšej miere rozvíjať matematické predstavy. Zakúpením knižných publikácií sme sa zamerali na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, ktorá veľmi úzko nadväzuje na primárne vzdelávanie. Z prírodovednej oblasti by sme radi doplnili zostavu Slnečnej sústavy, ako aj mikroskopy, ktoré budú deťom napomáhať hľadať živé a neživé organizmy, čím umožníme deťom lepšie sa zorientovať v prostredí, ktoré nás obklopuje. Okrem toho chceme zabezpečiť pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky ako aj pomôcky na rozvíjanie hudobnej expresie.

Vďaka tejto výzve, ale aj ďalším novým projektom, či už školským alebo mimoškolským, sa budeme snažiť aj naďalej rozvíjať u detí tvorivý potenciál preniknutý láskou a úctou k človeku, k prírode, k duchovným kultúrnym a spoločenským hodnotám.

L. Dašková, K. Huťová, J. Oriešek, A. Poláčková, ZŠ s MŠ sv. Margity