Zasaďte sa medzi nás

92

V Materskej škole Lienka v triede u predškolákov sa pani učiteľky spolu s deťmi zapojili do environmentálnych aktivít neziskovej organizácie Strom života. Menovaná organizácia sa snaží už od útleho veku deti vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť ich k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia.

Spoločne môžeme rásť

Strom života zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života prebúdza v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany a zveľaďovania života na Zemi. Zároveň sa snaží rozvíjať emočnú inteligenciu detí, ovplyvniť ich hodnotový systém a posilniť ich osobnú zodpovednosť voči sebe, druhým i svetu. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, talentu, čitateľskej gramotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami a kritického myslenia. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti

Naše deti sa zapojili do februárovej fotovýzvy. Nakreslili svojho Stromáčika na papier a spolu vytvorili z papierovej kotulky 3D Stromáčika. Spoločne sme sa odfotili na školskom dvore. Po fotení sme sa zahrali hry z ponuky časopisu Stromáčik.

Momentálne frčí PH: „Bezpečná búdka“ upravená na naše podmienky bez snehu. Beh vtáčikov po naznačenej čiare a únik pred mačkou.

Za kresby stromáčika a vytvorenie 3D figurky deti dostali ocenenie. Deti časopis Stromáčika zaujal, preto sme sa rozhodli stať sa jeho odberateľom. I naďalej budeme nedočkavo očakávať ďalšie výzvy a podľa možností sa do nich aktívne zapájať.

Tatiana Vavríková a Renáta Čelková, učiteľky MŠ Lienka