Výberové konanie v ZŠ s MŠ sv. Margity

308

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov s nástupom od 1. júla 2020.

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
– pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

– občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť školskej legislatívy
– schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
– pozitívny vzťah k deťom a mládeži
-zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

– prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
– doklad o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov – originál
– doklad o prvej atestácii – originál resp. overená kópia
– profesijný životopis a motivačný list
– krstný (sobášny) list – originál potvrdenie z krstnej matriky farnosti
– odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača – originál
– koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:

– do 9.00 hod. dňa 22.11. 2019
– na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ.“
– Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, 041/500 22 15 fax: 041/500 22 16 email: dsu@dcza.sk

V Žiline 25. október 2019