Pošta vydala známku „1400. výročie vzniku Samovej ríše“

209

Slovenská pošta vydala 10. októbra 2023 poštovú známku „1400. výročie vzniku Samovej ríše“ s nominálnou hodnotou 1,20 € a tiež pamätný list k poštovým známkam „1400. výročie vzniku Samovej ríše“, ktorého predajná cena je 1,70 €.

Poštová známka rozmerov 40 x 50 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 25timi známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii so serigrafiou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je dominantný fiktívny portrét franského kupca Sama, doplnený o orla vznášajúceho sa nad jeho hlavou, obohatený o figurálnu kompozíciu Avara na koni.

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 2. 10. 2023 a domicilom mesta Bratislava. Na prítlači FDC je kovanie konskej ohlávky franského typu. Motív FDC pečiatky je avarský strmeň z pohrebiska v Devínskej Novej Vsi. FDC vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka. Autorom rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Slovenská pošta dnes vydala aj pamätný list k poštovým známkam „1400. výročie vzniku Samovej ríše“. Motívom pamätného listu je avarský bojovník na koni s rukopisnou stranou najstaršieho zachovaného rukopisu Fredegarovej kroniky, v ktorej je uvedené, že v 40 roku panovania Chlothara prišiel franský kupec Samo do kraja Slovanov, čo je najstaršia známa písomná správa o Samovi. Autorom výtvarného návrhu je akad. mal. Igor Piačka. Pamätný list vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.  

Pri príležitosti 1400. výročia vzniku Samovej ríše Slovenská pošta, a.s., vydáva špecializovanú emisiu poštovej známky. Autor návrhu akad. mal. Igor Piačka tu rozvíja niekoľko motívov. V popredí je to postava Sama držiaceho v ruke franský meč. Názory bádateľov, domácich i zahraničných, sa zhodujú, že franský kupec Samo pravdepodobne obchodoval s franskými mečmi, ktoré boli mimoriadne žiadaným tovarom vo vtedajšom slovanskom prostredí. Zodvihnutý meč zasa symbolizuje odhodlanie Sama viesť povstanie Slovanov proti Avarom a následne aj proti Frankom. V pozadí autor návrhu rozvíja druhý motív, a to Slovanov podrobených Avarmi. Oba motívy zodpovedajú súčasným poznatkom domácej i zahraničnej historiografie, opierajú sa pritom o dobové písomné pramene byzantskej i franskej proveniencie. Prepojenie oboch stvárnených motívov v podstate odkazuje na hlavnú obsahovú líniu zrodu Samovej ríše, čím veľmi vhodne ilustruje význam tohto výročia.

Autorov námet, zobrazené historické motívy a použitá symbolika úplne zodpovedajú dobovým historickým reáliám a súčasnému stavu historického poznania. Kompletný grafický návrh poštovej známky zároveň plní aj edukatívnu úlohu, keď formou obrazov „rozpráva“ hlavné historické línie, ktoré viedli k zrodu prvého (proto)štátneho útvaru na území dnešného Slovenska. V podobnom duchu sú koncipované aj ďalšie súvisiace filatelistické produkty: na prítlači FDC je kovanie konského postroja merovejského typu zo 7. storočia, ktoré sa našlo na slovansko-avarskom pohrebisku v Devínskej Novej Vsi. V inventároch hrobov bolo archeológmi objavených množstvo ďalších predmetov franskej proveniencie, súvisiacich s výstrojom a výzbrojou domácich bojovníkov. Motív FDC pečiatky je avarský strmeň z pohrebiska V Devinskej Novej Vsi. Na pamätnom liste emisie je nakoniec stvárnený avarský jazdec na pozadí najstaršieho zachovaného rukopisu Fredegarovej kroniky, na základe ktorej máme o Samovi podrobné informácie: „V štyridsiatom roku panovania Chlotara (tj. v roku 623) človek menom Samo, národnosťou Frank z kraja Senonago, priviedol so sebou mnohých kupcov a uberal sa obchodovať k Slovanom zvaným Vinidi. Slovania sa už začali búriť proti Avarom, nazývanými Huni… Vinidi, spoznajúc Samovu užitočnosť, zvolili si ho za kráľa nad sebou a tu šťastlivo panoval 35 rokov.“

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Slovenská pošta