Rozšírenie sociálneho programu – obedy zadarmo

376

Novelou zákona došlo k úprave dotácie na školské stravovanie, čo umožňuje poskytovať dotáciu od 1.9.2019 pre všetkých žiakov základných škôl, nielen zo sociálne slabších rodín (od 1.1.2019 to platí aj pre všetky deti navštevujúce posledný rok materskú školu).

Rozdiel príspevku na nákup potravín a štátnej dotácie uhrádza mesto

Vzniknuté finančné rozdiely pri stanovenej výške 5. pásma príspevku na nákup potravín v školskej jedálni v sume 1,34 € a prijatej štátnej dotácie v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed, alebo iné jedlo poslanci Mestského zastupiteľstva Púchov rozhodli, že v rámci sociálneho programu budú hradené z rozpočtu mesta namiesto doplatku od rodičov.

Na to, aby sa dieťa (žiak) mohol stať stravníkom v školskej jedálni, je potrebné podať prihlášku (zápisný lístok) na odber stravy, podpísanú rodičom.

Čiastočná úhrada režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac

Školská jedáleň naďalej poskytuje stravovanie deťom materských škôl za čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac, ktoré uhrádza rodič a ktoré nenavštevujú posledný ročník materskej školy. Spolu s príspevkom na nákup potravín sa uhrádza v jednej sume na potravinový účet materskej školy do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa dieťa stravuje v školskej jedálni.

Rodičia detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy uhrádzajú príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom dieťa materskej školy odobralo aspoň jedno hlavné jedlo, na potravinový účet školy do 20. kalendárneho dňa v mesiaci.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom základných škôl za čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza rodič, vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom žiak daného stravovacieho zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo.

Dotácia zo štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (žiaka) sa poskytuje mestu v sume 1,20 € iba za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno–vzdelávacej činnosti a na vyučovaní je rodič povinný odhlásiť stravníka zo stravy vopred v súlade s prevádzkovým poriadkom konkrétnej školskej jedálne.

Finančná zábezpeka bola stanovená vo výške 30,00 € za dieťa

V prípade neodhlásenia zo stravy a neodobratej stravy bude použitá finančná zábezpeka, ktorá bola stanovená vo výške 30,00 € za dieťa. Rodič ju uhradí do 20. augusta príslušného kalendárneho roka – za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, resp. do 20. augusta pred začiatkom školského roka – za žiaka ZŠ. Z finančnej zábezpeky sa bude hradiť strava, keď dieťa nebolo odhlásené, strava bola uvarená, ale neprevzatá.

V prípade nedostatočnej výšky finančnej zábezpeky a neuhradenia režijných nákladov, nebude stravníkovi poskytnutá strava. Zúčtovanie finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne jedenkrát ročne, alebo podľa jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom konkrétnej školskej jedálne, tzn. že finančná zábezpeka môže byť vrátená rodičom v celej výške vtedy, keď dieťa bude včas odhlásené zo stravy.

Pokiaľ si zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia lekára vyžaduje osobitné stravovanie, ktoré v školskej jedálni nie je možné zabezpečiť, zriaďovateľ (mesto) po predložení príslušného potvrdenia od lekára a potvrdenia školskej jedálne, že pre dieťa MŠ a žiaka ZŠ nepripravuje stravu, vyplatí poskytnutú dotáciu na stravovanie zákonnému zástupcovi na jeho účet v banke.

Irena Kováčiková, predseda komisie vzdelávania, kultúry, soc. zabezpečenia a mládeže pri MsZ