Už aj slovenské školy majú prístup k Nurture vzdelávaniu

76

Nezisková organizácia STAR a Nurture International z Veľkej Británie priniesli na Slovensko unikátny vzdelávací projekt vytvorený priamo na mieru zapojeným školám. Počas 12-tich mesiacov pracovali v rámci pilotného projektu Nurture International škola s 9 materskými a základnými školami z rôznych regiónov Slovenska na mnohých výzvach vo vzdelávacom prístupe, na vytvorení emocionálne bezpečného a tvorivého prostredia pre učiteľov, žiakov a rodičov.

Nedostatok financií, neprimeraná záťaž, tlak a očakávania od pedagógov, demotivácia a vyhorenie, nedostatok komunikácie a pochopenia vedenia školy, nevypočutí učitelia, ktorí nie sú zapojení do stratégie škôl – ide o zlomok reálnych problémov, ktoré slovenské školy a ich zamestnancov trápia, a ktoré majú v konečnom dôsledku negatívny dopad na vzdelávanie a rozvoj detí, na bezpečné prostredie pre nich i učiteľov a samotnú psychiku a motiváciu učiteľov byť aktívnymi.

Riešenia pre školu a pedagógov ponúka výchovno-vzdelávací prístup založený na Šiestich Nurture princípoch pre učenie, ktorých zavedenie do vzdelávacieho systému vie školám pomôcť čeliť mnohým výzvam. Po viac ako 15-ročných skúsenostiach s Nurture v oblasti školstva vo Welse, sa rozhodla Viera Matyšáková, zakladateľka STAR n.o., pomôcť aj slovenským školám. Po rozhovoroch s Nurture International o pozitívnych výsledkoch ich vzdelávacích projektov v Spojenom kráľovstve a iných krajinách sa obidve organizácie spojili v spoločný projekt.

„Hľadali sme možnosti, ako sprístupniť princípy Nurture aj slovenským školám. Poznám veľa oddaných ľudí pracujúcich na školách, ktorí sa napriek rôznym výzvam, každý deň s láskou starajú o svojich žiakov. Často sa však cítia vyčerpaní, demotivovaní a vyhorení. Ak nie je učiteľ v pohode, tak to žiaci cítia, čo sa odráža aj na ich výsledkoch a celkovo atmosfére v škole,” hovorí Viera a dodáva, ”Vďaka účasti na projekte dokázali prekonať mnohé náročné situácie v škole, zistili ako zlepšiť atmosféru vzťahov a vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre žiakov bez rozdielu s rešpektom k ich individualite, zázemiu i schopnostiam. Zároveň, projekt podporil snahu a motiváciu pedagógov na zmenu vo vzdelávaní žiakov, a to vďaka porozumeniu základov neurovedy v oblasti vývinovej traumy. Projekt tiež odkryl mnohé oblasti, na ktorých budú školy a učitelia musieť naďalej pracovať.”

Do projektu sa zapojilo 9 materských a základných škôl zo 4 krajov a 5 okresov, vrátane cirkevnej školy, školy s vyučovacím jazykom maďarským, školy s dvojzmenným vyučovaním a so 100% rómskou populáciou. Vzdelávanie a jednotlivé aktivity absolvovalo 267 členov pedagogického a inkluzívneho tímu. Projekt má dosah na 2722 žiakov, z toho 340 je žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane 17 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a 378 žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Počas 12 mesiacov sa zamestnanci škôl zúčastnili osobných a online školení, ktoré boli vďaka Nurture International a finančnej podpore Nadácie Milana Dubca pre školy, zadarmo. Školy pravidelne pracovali na úlohách a výzvach. Podporovali sa navzájom v skupinách – zdieľali videá a fotografie, zdieľali nápady a ich uplatnenie pre žiakov, personál a rodičov.

Nurture prístup k vzdelávaniu na Slovensku nie je veľmi známy. Na čom je teda postavený?

Individuálny prístup ku každému žiakovi so zreteľom na jeho osobný vývin, vytvorenie zdravého emočného prostredia pre deti, od ktorého sa odvíja ich duševná pohoda a následne ich vzťah k učeniu, podpora pre učiteľov v seba pochopení a seba rozvoji, či vytváranie kolektívu učiteľov založenom na zdravých vzťahoch, otvorenej komunikácii, akceptácii a vzájomnej podpore. To je veľmi zjednodušene podstata Nurture princípov.

Nurture vzdelávaniu sa už desiatky rokov venujú zakladateľky a riaditeľky Nurture International – Yvonne David Monaghan a Alison Grimshaw, ktoré odovzdali svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už aj slovenským zapojeným školám.

“Sme veľmi radi, že sme mohli realizovať pilotný projekt na Slovensku s cieľom ukázať, ako vie uplatnenie Nurture princípov meniť zabehané a v mnohých smeroch nie príliš efektívne postupy vo vzdelávaní. Spätná väzba od všetkých zapojených škôl hovorí o veľkom pozitívnom dopade. Výsledky sa prejavili v zlepšenom správaní a pozornosti žiakov, vo väčšej motivácií zamestnancov i žiakov, ako aj na celkovej atmosfére na školách,” sumarizujú svoje dojmy Alison a Yvonne, “Chceme poďakovať školám za to, že prijali Nurture princípy a využívajú ich na ďalšiu podporu rozvoja neurologického prístupu v triede. Teší nás, aký dopad má projekt na žiakov, ktorí nemali na začiatku dobré výsledky, na celkovú pohodu v triedach, motiváciu a učenie žiakov i samotných pedagógov. Je skvelé, že vyučovanie týmto spôsobom vracia do triedy zábavu. Dúfame, že budeme pokračovať v projekte na celom Slovensku. Spoločne môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu!”, dodávajú.

Do pilotného projektu sa zapojili: ZŠ Ostrovany, ZŠ Moscáryho vo Fiľakove, ZŠ Vajanského v Modre, ZŠ a MŠ Sv. Margity v Púchove, ZŠ 9, Námestie Mládeže vo Zvolene, MŠ Centrum so špeciálnou triedou vo Zvolene, MŠ Malinovského vo Zvolene a MŠ Tehelná vo Zvolene.

Aké sú skúsenosti zapojených škôl, čo im projekt Nurture International priniesol?

“Najvýraznejšie sa Nurture prístupy odzrkadlili v dochádzke žiakov, keď počet neospravedlnenej absencie klesol z 1 581 na 98 hodín. Rovnako pozitívny prínos zaznamenávame v správaní sa žiakov, počet udelených výchovných opatrení klesol z 53 na 17. Znížené známky zo správania boli udelené v šk. roku 2022/23 spolu len trom žiakom, rok predtým malo zníženú známku zo správania 19 žiakov.”

Lepšie rozumiem správaniu sa detí, ich reakciám, postojom. Implementujem Nurture princípy a stratégie na mojich hodinách, v komunikácii so žiakmi, kolegami a ostatnými pracovníkmi školy.

Viac a hlbšie si uvedomujem dopad stresujúcej práce na môj organizmus.”

“Vďaka sebareflexii sa snažím identifikovať vlastné city, posúdiť ich vplyv na reakcie a správanie v náročných záťažových situáciách.“

“Cez tento projekt nachádzam odpovede na niektoré problémy. A tým získavam pozitívny nadhľad a pozitívne riešenia. Teda má pozitívny dopad, keďže práca učiteľa je duševnou činnosťou, ktorú môže sprevádzať frustrácia. Pomáha mi nebyť frustrovanou, keďže Nurture ponúka riešenia.”

“Pilotné školy ďalej pokračujú v nurture vzdelávaní. Vytvorili si individuálne plány a učitelia, ktorí sa zúčastnili priamo na projekte zdieľajú svoje nové poznatky so svojimi kolegami,” hovorí Viera a prezrádza, “Veľmi sa teším, pretože momentálne pracujeme na príprave ďalšieho tzv. “Druhého kroku” zameraného na používanie Digitálneho Vývinového portrétu. Ide o veľmi efektívny nástroj pre školy vytvorený Nurture International na identifikáciu a napĺňanie individuálnych potrieb žiakov. Zároveň hľadáme partnerov, ktorí by pokračovanie projektu na Slovensku finančne podporili.”

Projekt realizovali Nurture International v spolupráci so STAR n.o. za podpory Odboru školstva vo Zvolene pod vedením PhDr. Zuzany Almáši Koreňovej s finančnou podporou Nadácie Milana Dubca pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

STAR n.o